Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

Vlajka Slovensko  Vlajka Veľká Británia Textová verzia

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA

Logo Slovenská Národná Knižnica
Logo Slovenská Národná Knižnica


Biografické štúdie 21 -

Archív vydaní zborníka Biografické štúdie od roku 1994, vydania zborníka z rokov 1970 - 1993 nájdete TU 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 37 (2014, pdf)

- pre stiahnutie zborníka kliknite na názov

Martin: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2014. ISSN 0067-8724. Zost. Z. Ďuriška.


OBSAH

 

Predhovor ... 5

I PRÍSPEVKY Z ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PODUJATÍ
SEMINÁR O ĽUDOVÍTOVI VLADIMÍROVI RIZNEROVI
Ďuriška, Zdenko: Príspevok ku genealógii rodu Riznerovcov ... 11
Maťovčík, Augustín: Osobnosť Ľudovíta Vladimíra Riznera ... 16
Klimeková, Agáta: Ľudovít Vladimír Rizner a retrospektívna národná bibliografia ... 20
Saktorová, Helena: Pramene k životu a dielu Ľudovíta Vladimíra Riznera v Slovenskej národnej knižnici ... 26
Rímsky, Marek: Korešpondencia Ľudovíta Vladimíra Riznera s Eduardom Krajňákom ... 31

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM
Rímsky, Marek: Zbierka archívnych dokumentov Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a jej využitie pre biografický výskum ... 37
Maťovčík, Augustín: Svedectvo denníkov o osudoch Alberta Škarvana ... 52
Valko, Roland: Obraz partizánskeho hnutia na Slovensku v Husákovom Svedectve o Slovenskom národnom povstaní ... 81
Vítek, Peter: Predkovia Jána Nepomuka Bobulu (1844 – 1903) vo svetle cirkevných matrík ... 95

III. SPRÁVY
Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za roky 2013 ... 101
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za roky 2013 ... 103

MENNÝ REGISTER ... 109

 

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 36 (2013, pdf)

- pre stiahnutie zborníka kliknite na názov

Martin: Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2013. ISSN 0067-8724. Zost. Z. Ďuriška.


OBSAH


I PRÍSPEVKY Z ODBORNÝCH A VEDECKÝCH PODUJATÍ
SAMO CHALUPKA V SLOVENSKEJ LITERATÚRE A KULTÚRE
Cabadaj, Peter: Samo Chalupka v kontexte štúrovcov ... 11
Ďuriška, Zdenko: Genealógia rodu Chalupkovcov ... 14
Maťovčík, Augustín: Príspevok k životopisu Sama Chalupku ... 41
Parenička, Pavol: Básnické dielo Sama Chalupku ... 55
Bilińska, Irena: Ideové východiská konštrukcie slovenského národno-politického priestoru v Spevoch Sama Chalupku ... 58
Sabov, Peter: Chalupkiana – Knižnica Sama Chalupku ... 79
Šišmišová, Karin: Niekoľko poznámok k rukopisom Sama Chalupku v Literárnom archíve SNK ... 84
Borguľová, Jana: Samo Chalupka v aktivitách Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici ... 90

STANOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE A POLITIKE
Ďuriška, Zdenko: Z minulosti rodu Stanovcov ... 97
Maťovčík, Augustín: Mikuláš Stano (Prispevok k životopisu polonistu a prekladateľa) ... 132
Kovačka, Miloš: Bibliograf Pavol Stano (26. 12. 1910 – 11. 6. 1988) (Pri stom výročí narodenia) ... 139
Letz, Robert: Pôsobenie Júliusa Stana v slovenskom politickom a verejnom živote v rokoch 1918 – 1938 ... 151

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM
Maťovčík, Augustín: Kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra ... 175
Brindza, Peter: Príspevok k problematike výskumu mestských elít v 17. storočí (na príklade Trenčína) ... 211
Ďuranová, Ľudmila – Šourková, Anna – Táborecká, Alena: Lexikón slovenských žien (doplnky 2001 – 2005) ... 223
Fišer, Zdeněk: Želmira Hurbanova a Viktor Lorenc (Příběh jednoho manželství) ... 242

III. SPRÁVY
Správy o činnosti Národného biografického ústavu SNK za roky 2010 – 2012 ... 261
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za roky 2010 – 2012 ... 267

MENNÝ REGISTER ... 293

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 35 (2010)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2010. ISSN 1338-0354. 368 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH


Na margo malého jubilea (Zostavovateľ)  5

I. REFERÁTY Z VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

SEMINÁR K 100. VÝROČIU NARODENIA JOZEFA G. CINCÍKA

Jozef Markuš: Tvár a tváre Jozefa Cincíka       11
Augustín Maťovčík: Životná anabáza Jozefa G. Cincíka       16
Pavol Parenička: Účasť Jozefa Cincíka na činnosti Matice slovenskej     22
Peter Cabadaj: Jozef Cincík v kontexte slovenskej exilovej kultúry        38
Štefan Baranovič: Sochárske umenie v diele Dr. Jozefa Cincíka            48
Jozef Beňovský: Jozef Cincík v zbierkach Slovenského národného literárneho múzea SNK             56
Magdaléna Brincková: Rukopisná pozostalosť Jozefa Cincíka v Archíve literatúry a umenia SNK     60
Marek Ďurčo: Jozef Cincík ako matičný pracovník                      64
Mária Rapošová: Počiatky priateľstva J. Cincíka s J. Okáľom      69
Michal Eliáš: Biografické práce Jozefa Cincíka                           78
Mišo A. Kováč: Jozef Cincík ako literárny archeológ                   85

 

VEDECKÁ KONFERENCIA K 110. VÝROČIU NARODENIA ANTONA A. BANÍKA
Augustín Maťovčík: Na margo životných osudov Antona A. Baníka           93
Peter Liba: O životnej filozofii Antona A. Baníka                                     99
Dušan Katuščák: Baníkova koncepcia Slovenskej národnej knižnice        109
Pavol Parenička: Jazykovedné aktivity Antona A. Baníka                        116
Imrich Šimig: Klavírna tvorba Antona A. Baníka                                    120
Róbert Letz: Baníkova Dialektická podstata slovenského konfesionalizmu 130
Peter Cabadaj: Anton A. Baník v redakcii novín Slovák                          147
Igor Thurzo: Baníkove predstavy o Devíne a ich širšie súvislosti             150
Mišo A. Kováč: Príprava a osud zborníka Priateľské príhovory slovom a hudbou    157
Magdaléna Brincková: Pôsobenie Antona A. Baníka v archívnych komisiách v Prahe a v Bratislave               165
Viera Sedláková: Kontakty Bélu Bartóka s Antonom A. Baníkom a vydanie zbierky Slovenské ľudové piesne  172
Zdenka Sojková: Setkávání s panem docentem A. A. Baníkem       181
Anton Augustín Baník: Curriculum vitae         185

JUBILEJNÉ STRETNUTIE K 115. VÝROČIU NARODENIA PAVLA FLOREKA

Augustín Maťovčík: Niekoľko poznámok k životu a dielu Pavla Floreka             193
Pavol Parenička: Pavol Florek ako historik    197
Stanislav Florek: Rodinná sága                   201

K 80. NARODENINÁM MIŠA A. KOVÁČA

Pavol Parenička: Život a dielo Michala Kováča v kontexte jeho 80. výročia narodenia         241
Jozef Beňovský: Mišo A. Kováč ako literárny múzejník               248
Vladimír Štefko: Medzi historiografiou, etnografiou a divadlom   251
Miloš Kovačka: Mišo A. Kováč - architekt národného bibliografického systému Slovenska   259
Július Vanovič: Lístok 80-ročnému Mišovi A. Kováčovi       273
Polstoročie v nás (Rozhovor Júliusa Vanoviča s Mišom A. Kováčom)                 277
Peter Cabadaj: Posledný mohykán (alebo skromná pocta Mišovi A. Kováčovi)    294
Augustín Maťovčík: Rozpamätávanie na časy mladosti                         297
Peter Liba: Pravda v príbehu (reflexie k 80. jubileu M. A. Kováča)         300
Jaroslav Rezník: Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca   304

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

J. M. Rydlo: Jozef Heriban        313
Ľudmila Ďuranová – Anna Šourková – Alena Táborecká: Lexikón slovenských žien (doplnky – druhá časť)         319
Augustín Maťovčík a kol.: 40. výročie založenia Národného biografického ústavu Slovenskej národnej knižnice   333

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2009                       343
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2009   345
Menný register      351
Obsah v nemeckom jazyku


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 34 (2010)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2010. ISSN 1338-0354. 162 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

I. Príspevky z vedeckých a odborných podujatí

SEMINÁR URAMOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Uramovcov    9
Pavol Parenička: Rehor Uram-Podtatranský (1846 – 1924)     23
Daniela Fiačanová: Rehor Uram-Podtatranský a Liptovský Mikuláš     27
Augustín Maťovčík: Osobnosť pedagóga a spisovateľa Jána Urama    33
Július Vajó – Marta Jiroušková: Jozef Uram - prvý riaditeľ Štátnej nemocnice v Košiciach    42

SEMINÁR K 110. VÝROČIU NARODENIA JÁNA SMREKA

Vladimír Petrík: Básnické dielo Jána Smreka    49
Peter Cabadaj: Básne vnútorného exilu Jána Smreka    53
Augustín Maťovčík: Pramene k životu a dielu básnika Jána Smreka v Slovenskej národnej knižnici    56
Pavol Parenička: Ján Smrek v redakcii Národných novín    64

II. Príspevky k životopisom  dielam

Augustín Maťovčík: Hviezdoslavove pobyty v kúpeľoch          69
Augustín Maťovčík: Školské roky Antona Augustína Baníka    79
Ľudmila Ďuranová - Anna Šourková - Alena Táborecká: Lexikón slovenských žien (doplnky)    93
Libor Bernát: Rod Doršicovcov vo svetle ich denníkov        112
Libor Bernát: Puchalovci vo svetle rodového denníka          123
Augustín Maťovčík: Autobiografia Antona Augustína Baníka z roku 1958          130

III. Správy

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2008                               137
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2008         139

Menný register                        147
Obsah v nemeckom jazyku      159


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 33 (2008)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2008. ISSN 1338-0354. 177 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

I. REFERÁTY Z VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

BIOGRAFISTIKA AKO FENOMÉN VÝSKUMU

Ludwig Richter: Heslá slovenských spisovateľov v nemeckých, rakúskych a švajčiarskych lexikónoch svetovej literatúry 1946 – 2006    9
Peter Liba: Medzi vedou a umením   48
Vladimír Petrík: Životopisný román a biografistika     55
Pavol Parenička: Fenomén osobnosti v dejinách       63
Mišo A. Kováč: Sociografické registre v biografiách   67
Peter Cabadaj: Zborník Biografické štúdie                71
Augustín Maťovčík: Biografia ako dobrodružstvo poznania   73

JUBILEJNÉ POZDRAVY

Jozef Leikert: Osobné a neosobné o Augustínovi Maťovčíkovi a jeho spolupracovníkoch   79
Marek Maďarič:Pozdrav k jubileu Augustína Maťovčíka   84
Vladimír Petrík: Jubilejný pozdrav   86
Dušan Katuščák: K jubileu Augustína Maťovčíka    87
Edmund Hleba: Laudácia k jubileu   89
Jozef Beňovský: Jubilejný príhovor   91

OSOBNOSTI V ZRKADLE DEJÍN

Augustín Maťovčík: Koncepcia Národného biografického ústavu SNK a spracovanie Biografického lexikónu Slovenska    97
Pavol Parenička: Zásady a kritériá výberu osobností do biografických slovníkov    101
Ľudmila Ďuranová: Dokumentácia a pramene pre tvorbu biografických slovníkov  105

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Kohútovcov z Ústia nad Oravou   111
Augustín Maťovčík: Bernolákova kodifikácia spisovnej slovenčiny vo svetle názorov Pavla Jozefa Šafárika a Jána Kollára    126
Tibor Fabiny: Kollárove peštianske roky      136
Zdenko Ďuriška: Rod Alexandra Kubíniho    143

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2007     153
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2007   155
Menný register   165
Obsah v nemčine


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 32 (2007)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2007. ISSN 1338-0354. 256 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na úvod (Vladimír Petrík)  5

I. REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ 

SEMINÁR O JOZEFOVI CÍGEROVI HRONSKOM

Vladimír Petrík: Peripetie tvorby Jozefa Cígera Hronského  13
Augustín Maťovčík: Obraz života a diela Jozefa Cígera Hronského v súčasnom bádaní   18
Peter Cabadaj: Jozef Cíger Hronský ako výtvarník   36
Mišo A. Kováč: Dramatická konkretizácia Hronského diela  44

SEMINÁR PIETROVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Genealógia rodu Pietrovcov   49
Pavol Parenička: Pietrovci v slovenskej politike  58
Augustín Maťovčík: Niekoľko poznámok ku knihe Ambra Pietra:  Nápor – odpor   64
Krátky vlastnoručný životopis (Ambróz Vekoslav Pietor)  68
Mišo A. Kováč: Ochotnícke tradície v rodine Pietrovcov  70
Vladimír Štefko: Naďa Hejná – princezná komédie, kráľovná drámy  76
Ladislav Čavojský: Režisér Miloš Pietor  81

II. K  JUBILEU  AUGUSTÍNA  MAŤOVČÍKA

Miloš Kovačka: Podiel Augustína Maťovčíka na zostavovaní a vydávaní  bibliografických diel   91
Peter Liba: Malé rozpamätávanie (K sedemdesiatke A. Maťovčíka)   102
Mišo A. Kováč: Augustín Maťovčík – kultúrny manažér  108
Pavol Parenička: Biografické kalendáriá v spracovaní Augustína Maťovčíka   114
Augustín Maťovčík v personálnej typodokumentácii 1955 – 2006   119

III. PRÍSPEVKY  K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Helena Saktorová: Príspevok ku genealógii rodiny Turzo   175
Klára Komorová: Z genealógie najstarších Révaiovcov v Turci   187
Eva Geršiová: Barónka Natália Ivanovna von Friesenhof – dáma so záhadným pôvodom   194
Ludwig Richter: Jozef Cíger Hronský ako spravodlivý sudca v spore o nemecký preklad novely Margity Figuli „Tri gaštanové kone“ 205

IV. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2005     229
Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2006     231
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2005    233
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2006    238
Menný register   245


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 31 (2005)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2005. ISSN 1338-0354. 224 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Na úvod  5

I. REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ

SEMINÁR O JOZEFOVI AMBRUŠOVI

Peter Liba: Ambrušova koncepcia textológie a editorstva   11
Štefan Drug: Niekoľko pohľadov do korešpondencie Jozefa Ambruša    20
Augustín Maťovčík: Spolupráca Jozefa Ambruša s matičným Literárnym archívom   28
Anna Fischerová: K textologickej metóde Jozefa Ambruša    31
Jarmila Grafová: Literárna pozostalosť Jozefa Ambruša v Archíve  literatúry a umenia SNK v Martine 37
Jeleňa Paštéková: Na pamiatku Jozefa Ambruša (v Hornom Badíne 15. 9. 2004)    43

SEMINÁR O  EXILOVÝCH  SPISOVATEĽOCH

Peter Cabadaj: Rudolf Dilong - mág slovenského slova          47
Augustín Maťovčík: Príspevok ku genealógii Rudolfa Dilonga   51
Ladislav Lajčiak: Vivat Bešeňovský (na pol úst)                      58
Pavol Parenička: Pútnik a literát dvoch svetov - Ján Okáľ        63
Mišo A. Kováč: Konkretizácia Dilongovej hry Gorazd               68
Mária Rapošová: Neprebádaná oblasť v živote a diele Jána Okáľa   71
Karol Okáľ: Zo spomienok na brata    74

II. PRÍSPEVKY  K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Martin Odler: Štefan Krčméry: Dr. Ján Lajčiak, slovenský vedomec     79
Augustín Maťovčík: Z korešpondencie Milá Urbana s Mikulášom Gacekom   97
Zdenko Ďuriska: Laučekovci a Martin                120
Zdenko Ďuriska: Z histórie rodu Holéciovcov      135
Ladislav Lajčiak: Štefan Záhorský a jeho doba   185

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2004        197
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK v roku 2004     199
 
Menný register    209


 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 30 (2004)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2004. ISSN 1338-0354. 298 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod    5

I.    REFERÁTY Z VEDECKÝCH A ODBORNÝCH PODUJATÍ

SEMINÁR O JOZEFOVI NIŽNÁNSKOM

Vladimír Petrík: Básnik Jožo Nižnánsky   11
Štefan Drug: Z literárnej biografie Joža Nižnánskeho  15
Ivan Sulík: Historicko-dobrodružný román (v podaní Joža Nižnánskeho)   22
Peter Liba: Jozef Nižnánsky v kontexte populárnej prózy v medzivojnovom období  27
Pavol Parenička: Novinár, redaktor a publicista Jožo Nižnánsky 32
Augustín Maťovčík: Dokumenty o Jozefovi Nižnánskom v Archíve literatúry a umenia SNK  41

SEMINÁR: ČAPLOVIČOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Príspevok ku genealógii rodu Čaplovičovcov   49
Augustín Maťovčík: Osobnosť Vavrinca Čaploviča a jeho bibliotéka   85
Katarína Ileninová: Súčasný stav Čaplovičovej knižnice   89
Pavol Parenička: Etnograf Ján Čaplovič (1780- 1847)   94
Miloš Kovačka: Bibliografa historik Ján Čaplovič (1904 - 1976)   99
Ľudmila Ďuranová: Regionálny historik a biograf Ján Čaplovič (1905 - 1979)  131
Margita Ďurovčíková: Literárny historik Vladimír Čaplovič   136
Igor Čerňan: Archeológ Pavol Čaplovič  142
Jana Kurucárová: Archívne pamiatky rodu Čaplovičovcov v Štátnom archíve v Bytči   149

II. PETER CABADAJ - AUGUSTÍN MAŤOVČÍK - PAVOL PARENIČKA: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH SPISOVATEĽOV 20. STOROČIA (DOPLNKY)  157

III. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Ján Debnár: Príspevok k životu a dielu Jozefa Sčasného    213
Ivan Geguš: Zásluhy J. C. Hronského o tlačiareň Neografiu v Martine   226
Augustín Maťovčík: Súpis príspevkov v zborníku Biografické štúdie, zv. 1 - 30 (1970 - 2004)   237

IV. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2003   267
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2003    271
Menný register   275


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 29 (2003)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2003. ISSN 1338-0354. 240 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Na úvod  5

REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ  SEMINÁR  O  TVORBE  BIOGRAFICKÝCH  SLOVNÍKOV

Augustín Maťovčík: Tvorba biografických slovníkov na Slovensku  11
Peter Cabadaj: Slovenská slovníková tvorba v zahraničí  16
Zdenko Duriška: Biografická dokumentácia ako základ tvorby slovníkov   19
Pavol Parenička: Regionálne biografické slovníky na Slovensku   23
Ľudmila Ďuranová: Štruktúra biografického hesla  42
Alena Táborecká: Lexikón slovenských žien  47
Elena Zátopková: Slovník osobností levického regiónu  49
Milan Gonda: Biografické snaženia na Orave  52
Ján Gašpar: Práca na bíobíbliografických slovníkoch v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach   56
Elena Kolivošková: Príbeh Slovníka židovských osobností Košíc a okolia   60

SEMINÁR  O  ANDREJOVI  KAVULJAKOVI

Augustín Maťovčík: Životné osudy historika Oravy a lesníckeho odborníka Andreja Kavuljaka  67
Zdenko Duriška: Andrej Kavuljak o svojom rode  74
Pavol Parenička: Historiografické dielo Andreja Kavuljaka  85
Jana Kurucárová: Kavuljakov Historický míestopis Oravy   95
Jozef Urgela: Lesnícke práce Andreja Kavuljaka  101
Peter Cabadaj: Kavuljakov román Žiare o Veľkej Morave  104
Margita Durovciková: Rukopisná pozostalosť Andreja Kavuljaka  107
Zuzana Vašková: Spomienka na starého otca  109
Katarína Sládeková: Kavuljakove predstavy o smerovaní lesného  hospodárstva  113

SEMINÁRE O ŠTEFANOVI  KRČMÉRYM

Miloš Tomčík: Protirečivé vzťahy medzi kontinuitou v literárnom vývine a tvorivým subjektom  119
Vladimír Petrík: Prozaik Štefan Krčméry  126
Viliam Marčok: Štefan Krčméry ako literárny historik vo svetle antipozitivistického prelomu   131
Karol Tomiš: Všestranná osobnosť slovenskej kultúry   144
Štefan Drug: K vývinu vztahov medzi Štefanom Krčmérym a davistami   149
Augustín Maťovčík: Krčméryovská korešpondencia ako literárno-biografický prameň  158

II. PRÍSPEVKY  K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Augustín Maťovčík: Biografické kalendárium P. J. Šafárika   167
Erik Dulovič: Ján Slávik - kňazská a spoločenská angažovanosť   182
Milan Petráš: Nepoznaný technik Dr. Ing. Bohumil Chorvát (1878 - 1943)   194
Zdenko Ďuriška: Príspevok ku genealógii Kolomana Sokola   208

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2001    215
Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2002    219
Publikačná činnosť pracovníkov Národného biografického ústavu SNK za rok 2002   221

Menný register  227


 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 28 (2002)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2002. ISSN 1338-0354. 262 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Na úvod  5

I. REFERÁTY  Z  VEDECKÝCH  A  ODBORNÝCH  PODUJATÍ  SYMPÓZIUM  O JÁNOVI  HERKEĽOVI

Augustín Maťovčík: Poznámky k životu a slovanskej koncepcii Jána Herkeľa   11
Peter Macho: Jazyk a národ v obranných spisoch Jána Kollára a Jána Herkeľa   15
Ľudmila Buzássyová: Filologická koncepcia Jána Herkeľa v diele Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky   25

VEDECKÝ SEMINÁR: GODROVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Ďuriška - Helena Saktorová: Genealógia rodu Godrovcov   41
Helena Saktorová: Biografický profil Michala Godru   53
Miroslav Dudok: Jazykovedné dielo Michala Godru   63
Augustín Maťovčík: Knižnica Michala Godru   71
Pavol Parenička: Portrét Samuela Godru   75
Miloš Kovačka: Poézia Samuela Godru    83
Ľudmila Duranová: Ďalší Členovia godrovskej rodiny   92

VEDECKÝ SEMINÁR O KAROLOVI STRMEŇOM

Ján Tužinský: Príhovor       99
Augustín Maťovčík: Mozaika z biografie Karola Strmeňa   101
Peter Cabadaj: Básnická tvorba Karola Strmeňa    107
Imrich Kružliak: „Jeden svätý je viac než masa" (K nedožitým 80. narodeninám Karola Strmeňa)    112
Marina Carnogurská: Výnimočná hodnota Strmeňových básnických prekladov z klasickej čínštiny    120
Imrich Vaško: Triptych Karola Strmeňa (Poézia I, II, III)    131
Pavol Parenička: Publicista Karol Strmeň   137
Gabriela Hamranová: Knižné vydania Karola Strmeňa v Slovenskej národnej knižnici v Martine     142
Jarmila Grafová: Karol Strmeň a jeho písomná pozostalosť v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice    149

II. PRÍSPEVKY K  ŽIVOTOPISOM  A  DIELAM

Augustín Maťovčík - Ľudmila Šimková: Osobnosť  Ľuda Ondrejova v súčasných literárnych súradniciach (Personálna bibliografia za roky 1972-2000)   157
Zdenko Duriška: Genealógia rodu Bazovských   204

III. SPRÁVY

Správa o činnosti Národného biografického ústavu SNK za rok 2000     235
Publikačná činnosť pracovníkov Biografického ústavu 1998 – 2000       238

Menný register    249


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 27 (2000)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 2000. ISSN 1338-0354. 328 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na úvod    9

SEMINÁR BOHÚŇOVCI V SLOVENSKEJ KULTÚRE

Zdenko Duriška: Bohúňovci a Ružomberok    8
Zita Ziaranová: Umelecké a ľudské posolstvo Petra Michala Bohúňa   56
Pavol Parenička: Bohém zašlých časov (K storočnici narodenia Ema Bohúňa)   67
Štefan Drug: Osobnosť spisovateľa Jána Bohúňa   82
Milan Petráš: Strojník, konštruktér a včelársky odborník Jozef Bohúň   88

KOLOKVIUM O JOZEFOVI G. CINCÍKOVI

Augustín Maťovčík: Životný príbeh Jozefa G. Cincíka     105
Pavol Parenička: Účasť Jozefa Cincíka na činnosti Matice slovenskej a Neografie    116
Peter Cabadaj: Jozef G. Cincík ako historik umenia a výtvarník   132
Peter Maruniak: Jozef Cincík a snahy o postavenie budovy pre Slovenskú národnú knižnicu   144
Alexander Lilge: Jozef G. Cincík a Neografia    158
Mišo A. Kováč: Jozef Cincík ako literárny archeológ v postupnom objavovaní   160
Peter Sabov: Jozef G. Cincík ako karikaturista    164
Terézia Kaššayová: Rukopisná pozostalosť Jozefa G. Cincíka v Archíve literatúry a umenia SNK   166
Viliam Sokolík: Niekoľko poznámok o vzťahu Jozefa G. Cincíka k obrazovému dokumentu   171

KOLOKVIUM O JOZEFOVI AMBRUŠOVI

Oľga Pavúkova: Privítanie 179
Imrich Kružliak: Roky mladosti Jozefa Ambruša 181 
Vladimír Matula: Ambrušova koncepcia akademického vydania Diela Ľudovíta Štúra 186
Vladimír Petrík: Ambrušovo spoluautorstvo Dejín slovenskej literatúry  193
Augustín Maťovčík: Na margo vydania Listov Jána Kollára    196
Juraj Chovan: Jozef Ambruš v zrkadle času a večnosti    199
Ján Motulko: Spomínanie na Človeka    202
Viliam Turčány: Jozefovi Ambrušovi   205
Beáta Mihalkovičová: Študovňa Jozefa Ambruša v Múzeu Ľ. Štúra v Modre   207

VEDECKÁ KONFERENCIA O ANTONOVI AUGUSTÍNOVI BANÍKOVI

Tomáš Winkler: Storočnica narodenín Antona Augustína Baníka    211
Augustín Maťovčík: Na margo Baníkových úvah o slovenskom konfesionalizme    214
Peter Liba:Baníkova koncepcia kultúry   221
Mišo A. Kováč: Filozofia bytia, spolčovania a tvorby v myslení a konaní Antona A. Baníka    230
Eva Augustínova: Študentské práce Antona Augustína Baníka   235
Štefan Hanakovič: Pôsobenie Antona Augustína Baníka v Spolku sv. Vojtecha   239
Emil Kačala: Anton Augustín Baník a Pravidlá slovenského pravopisu z roku 1931   248
Pavol Parenička: Niekoľko poznámok k účasti docenta Antona Augustína Baníka na konštituovaní Slovenskej národnej knižnice   253
Andrej Riško: Anton Augustín Baník ako knihovedec    259
Miloš Kovačka: Baníkov bibliografický program   272
Peter Sabov: Knižnica Antona Augustína Baníka   281
Helena Saktorová: Tlače 16. storočia v knižnici Antona Augustína Baníka   285
Jozef Kuzmík: Moje spomienky na spoluprácu s Antonom A. Baníkom v Slovenskej národnej knižnici 293

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM

Mišo A. Kováč: Životné osudy Michala Fedora a jeho literárne práce i pôsobenia so vzťahom k Martinu a Turcu   299
Správa o činnosti Biografického ústavu za rok 1998   306
Správa o činnosti Biografického ústavu za rok 1999   308
 
Menný register   311


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 26 (1999)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1999. ISSN 1338-0354. 277 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Augustín Maťovčík: Slovo k jubileu    5 3>

SEMINÁR  ŠTEFANOVIČOVCI  V  SLOVENSKEJ  KULTÚRE

Zdenko Ďuriška: Problémy výskumu genealógie rodu Štefanovičovcov    9
Pavol Parenička: Niekoľko poznámok k biografii a osobnosti Samuela Dobroslava Štefanoviča  26
Roman Holec: Miloš Štefanovič v slovenskej politike  31
Milan Krajčovič: Dr. Miloš Štefanovič (1854 - 1904) v stredoeurópskej politike   41
Miloš Kovačka: Knihovníčka Mária Štefanovičová   68
Eva Pástorová: Rukopisná pozostalosť Štefanovičovcov v ALU MS   74

SEMINÁR  STODOLOVCI  V  SLOVENSKEJ  KULTÚRE

Augustín Maťovčík: Slovo na úvod  81
Zdenko Ďuriška: Legendy a skutočnosť   83
Ján Hlavienka: Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola - vedec a technický literát  107
Natália Krajčovičová: Osobnosť Emila Stodolu vo verejnom a politickom živote 111
Miloš Kovačka: Prelom Emila Stodolu 123
Miroslav Fabricius: Kornel Stodola  130
Ladislav Čavojský: Dramatik Ivan Stodola  135
Pavol Parenička: Osudy a memoáre Ivana Stodolu  

142
Branislav Geryk: MUDr. Ivan Stodola ml.  148
Soňa Kovačevičová: Ženy Stodolovskej rodiny v kultúrnom a spoločenskom živote  157
Zuzana Kusá: Stodolovci v súčasnosti  164
Mária Slošiarová: Rukopisná pozostalosť Stodolovcov v ALU MS   170
Iveta Blažeková: Stodolovci v zbierkach Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši  178

SEMINÁR O  PETROVI  KELLNEROVI-ZÁBOJOVI  HOSTINSKOM

 

Augustín Maťovčík: Kontinuita štúrovského programu v etablovaní národnej identity Slovákov 187
Zdenko Ďuriška: Zvolenskí, gemerskí a liptovskí Kellnerovci 190
Pavol Parenička: Biografické súradnice Petra Kellnera-Záboja Hostinského   225
Miloš Kovačka: Básnik a mysliteľ Peter Kellner-Hostinský236
Anna Magdolenová: Historické práce Petra Kellnera-Záboja Hostinského244
Ľubomír Jankovič: Kellnerove heraldické bádania 250

Menný register   255

 


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 25 (1998)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1998. ISSN 1338-0354. 184 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Slovo na úvod (zostavovateľ)   5

SEMINÁR O ERNESTOVI ŽATKOVI-BOROVI

Augustín Maťovčík: Kontúry života a tvorivej aktivity Ernesta Zatka-Bora   9
Pavol Parenička: Príspevok k dielu Jána Elena Bora (Ernesta Žatka) do roku 1945  17
Peter Cabadaj: Ernest Žatko-Bor - kronikár slovenskej emigrácie   28
(A. Maťovčík): Listy E. Žatka-Bora Ľudovi Bešeňovskému  35

SEMINÁR SKYČÁKOVCI NA ORAVE

Ľudmila Ďuranová: František Skyčák - zakladateľ kúpeľov „Slaná Voda"   59
Pavol Parenička: Politik spod Babej hory  63
Augustín Maťovčík: Cirkevný dejateľa filozof František Skyčák (1899-1945)   68
Zdenko Ďuriška: Rod plátenníkov z Klina   72

PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Juraj Šebesta: Virgil Klatt   91
Zdenko Ďuriška: Predkovia spisovateľky Eleny Maróthy-Šoltésovej  100
Augustín Maťovčík: Sára Buganová - známa i neznáma 109
Zdenko Ďuriška: Z minulosti rodu Gašparíkovcov 120
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu Viktora Buššu  129
Augustín Maťovčík: Personálna bibliografia Jozefa Cígera Hronského (1990-1997)  142

SPRÁVY

Správy o činnosti Biografického ústavu za roky 1996 a 1997    159
Publikačná činnosť pracovníkov Biografického ústavu PNK Matice slovenskej v rokoch 1996 a 1997    163
Resumé 171
Menný register    173


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 24 (1997)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1997. ISSN 1338-0354. 260 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Vedecká konferencia: Jozef Cíger - Hronský

Ivan Hudec: Otvorenie vedeckej konferencie a slávnostných podujatí    5
Jozef Markuš: Slávnostný príhovor v Divadle SNP   7
Ján Stevček: Hronský v slovenskej umeleckej kultúre   17
Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský v genealogických súradniciach   29
Imrich Kružliak:Exilové osudy J. C. Hronského   35
Vladimír Petrík: Hronského "priblíženie k Bohu" v emigrantských prózach   47
Juraj Cíger: Biografické paralely diela Andreas Búr Majster   53
Mária Bátorová: Znova o románe Jozef Mak   56
Mária Součková: O mlčaní a hovorení v prozaických textoch Jozefa Cígera Hronského   67
Oľga Sabolova: Funkcia rámcových komponém vo vybraných prózach Jozefa Cígera Hronského  73
Ján Sabol: Skice o štýle Jozefa Cígera Hronského  80
Ladislav Fonód : Po stopách Hronského románu Svet na Trasovisku  87
Ján Kopal: Z histórie redakčnej a literárnej aktivity J. C. Hronského v Slniečku   95
Ludwig Richter: Kutznerove úsilia o vydanie Hronského próz v nemčine   105
Štefan Drug: K recepcii J. C. Hronského v Poľsku   127
Jozef Čertík: Matuška a Hronský   139
Juraj Cíger: Cígerovci na Slovensku   144
Augustín Maťovčík: Levické štúdiá J. C. Hronského    156
Emil Kačala: Literárne prvotiny Jozefa Cígera Hronského   161
Pavol Parenička: O publicistike Jozefa Cígera Hronského    166
Miloš Kovačka: Účasť Hronského na zostavovaní matičných čítaniek   174
Ivan Geguš: Jozef Cíger Hronský v službách ochotníckeho divadla   180
Alexander Lilge - Ivan Kučma: Jozef Cíger Hronský a Neografia   197
Peter Cabadaj: Jozef Cíger Hronský ako výtvarník   202
Jozef M. Rydlo: Na okraj vydania "vojnového zločinca" J. C. Hronského z Talianska   210
Ľubica Bartalská: Jozef Cíger Hronský a Zahraničná Matica slovenská  222
Viera Žemberová: Próza Juraja Cígera   232
Margita Durovčíková: Ružinákova tlačiareň v Krupine   237
Úsmevno-žartovné zápisky J. C. Hronského   242

Záverečné slovo Vladimíra Petríka  250
Menný register   253


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 23 (1996)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1996. ISSN 1338-0354. 223 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH


Úvod   5

I. ŠTÚDIE

Vedecký seminár o Antonovi Augustínovi Baníkovi

Július Mésároš: O mieste Antona A. Baníka v slovenskej historiografii     9
Augustín Maťovčík: Životná púť Antona Augustína Baníka                    16
Pavol Parenička: Anton Augustín Baník ako kultúrny historik                 23
Peter Maruniak: Doc. A.A.Baník ako bibliotekár a knihovedec               28
Ľubomír Jankovič: Anton Augustín Baník ako bibliofil                           38
Michal Eliáš: Anton Augustín Baník ako archivár                                 43
Emil Kačala: Anton A. Baník ako jazykovedec                                     49
Emanuel Muntág: Anton Augustín Baník - hudobný kritik a skladateľ     53
Margita Ďurovčíková: Rukopisná pozostalosť Antona Augustína Baníka  62
Emanuel Muntág: Mária Beáta Deutscherová - autorka textov piesní Antona Augustína Baníka    66

Seminár: Galandovci v slovenskej kultúre

Augustín Maťovčík:Úvodné slovo      79
Zdenko Ďuriška: Z minulosti rodu Galandovcov    80
Jarmila Kováčova: Život Mikuláša Galandu          99
Viliam Hriadeľ: Divadelník Igor Galanda            107
Eva Králikova: Ján Galanda - múzejník, fotograf   112
Ján Buchanec: Prof. MUDr. Vladimír Galanda, CSc. - priekopník slovenskej pediatrie, lekár, učiteľ, vedec   117
Katarína Adamicová: Vladimír Galanda - športovec         120
Miloš Kovačka: Slovenská bibliografka Lena Galandová    122
Ján Holécy: Galandovci v Slovenskej Ľupči     127

II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Zdenko Ďuriška - Augustín Maťovčík: Príspevok ku genealógii Pavla Jozefa Šafárika   133
Zdenko Ďuriška: Rod Krčméryovcov z Ružomberka    150
Augustín Maťovčík: Príspevok k životopisu Pavla Florka    171 
Pavol Parenička: Pavol Florek ako pedagóg, vedec a kultúrny dejateľ   178
Igor Thurzo: Alžbeta Móťovská    184
Ivan Turzo: Z  rozpomienok Miloša Petrikovicha   191
Správa o Činnosti Biografického ústavu MS za rok 1995     198

Menný register    205


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 22 (1995)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1995. ISSN 1338-0354. 255 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod      5

I. ŠTÚDIE

 

Vedecká konferencia o Milovi Urbanovi

Pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky    9
Ján Števček: Archaizácia a modernosť Urbanovho diela   11
Augustín Maťovčík: Príspevok ku genealógii Mila Urbana  18
Imrich Vaško: Zrod a rozlet talentu Mila Urbana   27
Imrich Kružliak: Urbanova slovenská sága   35
Štefan Drug: K trom verziám Urbanových Hmiel na úsvite    55
Zdenko Kasáč: Žánrová špecifickosť románov Mila Urbana Zhasnuté svetlá a Kto seje vietor   62
František Koli: Novelistická tvorba Mila Urbana    70
Stanislav Rakús: Tvarovanie témy v Urbanovej vrcholnej novelistike  79
Vladimír Patráš: K expresivite Urbanovho štýlu  84
Milan Jurčo: Spomienky - variant memoárového žánru (Nad knihou Mila Urbana Zelená krv)    95
Vladimír Petrík: Druhá kniha Urbanových spomienok  107
Ján Medveď: Na tichom fronte s Milom Urbanom  112
Milan Hamada: K svetonázoru Mila Urbana 123
Ján Števček: Diskusný príspevok k referátu M. Hamadu 129
Pavol Parenička: Milo Urban ako redaktor a novinár   132
Jarmila Kováčova: Na margo Urbanových dramatických pokusov    143
Viera Žemberová: Slovenská literárna veda o Milovi Urbanovi     147
Dagmar Mária Anoca: Milo Urban v Rumunsku 155
Mišo A. Kováč: Audiovizuálna konkretizácia diela Mila Urbana     162
Marta Mikitová: Personálna bibliografia Mila Urbana  169
Jozefína Ballová: Literárna pozostalosť Mila Urbana  173

Vedecké kolokvium o Jozefovi Ambrušovi

 

Stanislav Šmatlák: Osobnosť Jozefa Ambruša   181
Augustín Maťovčík: Jozef Ambruš ako editor     187
Vladimír Matula: Význam vydania Listov Ľudovíta Štúra pre slovenskú historiografiu     191
Karol Rosenbaum: Literárny historik Jozef Ambruš   197 
Jozef Mihalkovič: Niekoľko pomyslení     204
Augustín Maťovčík: Memoárové zápisky Jozefa Ambruša     207


II. PRÍSPEVKY K ŽIVOTOPISOM A DIELAM

Augustín Maťovčík: Detstvo P.O. Hviezdoslava a jeho návraty do rodiska     225
Správa o činnosti Biografického ústavu Matice slovenskej roku 1994           238

Menný register   247


BIOGRAFICKÉ ŠTÚDIE 21 (1994)

Martin: Matica slovenská, Biografický ústav, 1994. ISSN 1338-0354. 188 s. Zost. A. Maťovčík.

OBSAH

Úvod     5

I. ŠTÚDIE A MATERIÁLY (Vedecký seminár o Š. Krčmérym)

Ján Števček: Profil Štefana Krčméryho    9
Augustín Maťovčík: Krčméryho životná dráma   15
Milan Hamada: Pokus o Štefana Krčméryho      20
Július Vanovič: Na chválu Štefana Krčméryho    27
Ján Zambor: Básnikovo Slovo čisté    41
Mária Bátorová: Medzi ideálom a ničotnosťou    52
Vladimír Petrík: Kritik Štefan Krčmery   58
Mišo A. Kováč: Štefan Krčméry divadelník   64
Ján Švantner: Vláda imaginácie   72
Ladislav Cúzy: Štefan Krčméry a romantizmus   76
Štefan Drug: Ešte raz o vzťahu Krčméryho k davistom a naopak    82
Ludvík Patera: Reflexe československých vztahu v listech Š. Krčméryho    88
Rudo Brtáň: Krčméryho neznáme básne   97
Zdenko Duriška: Štefan Krčméry v genealogických súradniciach   103

II. BIO-BIBLIOGRAFIA

 

Lea Mišíková: Bio-bibliografia Adolfa Petra Zátureckého   127
Vladimír Michalička: Ján Kožehuba - pedagóg a publicista   152
Pavol Parenička: Celestín Anton Radvanyi v slovenskej biografistike   158
Biografický ústav Matice slovenskej v roku 1993    165

Resumé   178
Menný register 179


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPIS logo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


logo navstevnik
    logo Good Idea Slovakia    logo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

July 2021
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  08 07 2021
9
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  09 07 2021
10
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  10 07 2021
11
12
13
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  13 07 2021
14
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  14 07 2021
15
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  15 07 2021
16
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  16 07 2021
17
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  17 07 2021
18
19
20
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  20 07 2021
21
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  21 07 2021
22
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Literárne múzeum SNK
Počas leta predstavíme v Literárnom múzeu štyri neopakovateľné príbehy našich [...]
Dátum :  22 07 2021
23
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  23 07 2021
24
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  24 07 2021
25
26
27
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  27 07 2021
28
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  28 07 2021
29
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  29 07 2021
30
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  30 07 2021
31
Výstava venovaná martinskému predstaviteľovi modernej insitnej tvorbe.   Viac [...]
Dátum :  31 07 2021

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo