Katalóg obchodne nedostupných diel


Európsky portál obchodne nedostupných diel a Katalóg obchodne nedostupných diel

Aktuálne informácie o projekte Obchodne nedostupné diela

 

Použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním tejto rozmnoženiny verejnosti a jej rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa realizuje na základe hromadnej licenčnej zmluvy, uzavretej s príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv, ktorá zastupuje významný počet autorov k obchodne nedostupným dielam, a to aj v prípade, keď táto organizácia kolektívnej správy autora k obchodne nedostupnému dielu nezastupuje, a to za podmienky, že autor výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv (tzv. rozšírená kolektívna správa práv). Diela teda nebudú verejnosti sprístupnené voľne.

Obchodne nedostupné diela

Podľa autorského zákona č. 185/2015 Z. z. je obchodne nedostupné dielo zverejnené dielo, ktoré je síce chránené autorským právom, ale už viac nie je dostupné v tradičných obchodných kanáloch, nie je ho teda možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva (medzi tradičné obchodné kanály nespadá kúpa použitej veci podľa Občianskeho zákonníka, t.j. „kúpa z druhej ruky", napr. predaj v antikvariáte či na burze). Toto dielo musí byť v súlade s platným autorským zákonom zároveň trvalo uložené v knižnici, archíve alebo múzeu a zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "portál"), vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo po dobu najmenej šesť mesiacov a nedošlo k jeho vyradeniu z tohto portálu (§ 12) - prejdite do Európskeho portálu obchodne nedostupných diel a do Katalógu obchodne nedostupných diel SNK (Katalógu obchodne nedostupných diel). Návrh na vyradenie z Európskeho portálu obchodne nedostupných diel a Katalógu obchodne nedostupných diel SNK môže podať vlastník autorských práv vyplnením formulára priamo po kliknutí na konkrétne dielo, ktoré si na portáli vyhľadal. Vyplnením formulára na portáli prebehne súbežne vyradenie diela aj na portáli aj v katalógu. Návrhy je možné zaslať buď na adresu Slovenskej národnej knižnice, prípadne kontaktuje administrátora Katalógu a Portálu emailom na zond@snk.sk a zašlite vyplnené formuláre (pozri formuláre nižšie).

banner ZOND 740

Vstup do Európskeho portálu obchodne nedostupných diel

Vstup do Katalógu obchodne nedostupných diel SNK

Okrem základných bibliografických údajov je v zozname návrhov ku každému dielu priradený aj príslušný status (navrhnuté na zaradenie, obchodne nedostupné, vyradené) a dátum zmeny statusu diela v zozname.

Ak podľa zistenia Slovenskej národnej knižnice nie je možné rozmnoženinu diela nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných obchodných kanáloch ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok Slovenská národná knižnica ako Národný registrátor postúpi informácie o diele portálu a zaradí dielo do verejne prístupného Katalógu obchodne nedostupných diel. Od tohto dátumu začne plynúť lehota 6 mesiacov počas ktorých môže autor/vlastník autorských práv podať žiadosť o vyradenie diela z portálu a katalógu.

Pre periodické publikácie, zaradené do portálu a Katalógu obchodne nedostupných diel, ktorých vydávanie prebieha i v súčasnosti, platí, že obchodne nedostupnými sa jednotlivé čísla a články v nich obsiahnuté stávajú automaticky po uplynutí troch mesiacov od vydania. Kartografické diela zverejnené viac ako 30 rokov pred podaním návrhu sú považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam sú viac ako po 45 rokoch pred podaním návrhu považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak.

Autor je oprávnený písomne žiadať od Slovenskej národnej knižnice vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu a katalógu. Slovenská národná knižnica ako Národný registrátor vyradí obchodne nedostupné dielo z portálu a katalógu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora alebo vyplnení formulára na portáli, v ktorých musia byť uvedené jeho kontaktné údaje (e-mail, príp. telefónne číslo), alebo po doručení oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom. Žiadosť o opätovné zaradenie diela do portálu a katalógu po jeho vyradení je oprávnený len autor a vlastník autorských práv.

Formuláre na stiahnutie

  • V slovenčine:

Návrh na zaradenie diel do zoznamu  (25.5 KB)
Žiadosť o vyradenie diel zo zoznamu  (25.5 KB)
Žiadosť o opätovné zaradenie diel do zoznamu (len autor diela) (25.5 KB)

 

  • v angličtine:

Requests to put Work to the Portal Out of Commerce (xls, 10 KB)
General opt-out requests Work to the Portal Out of Commerce (xls, 10KB)
Requests to reinput Work to the Portal Out of Commerce (xls, 10 KB)

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Events calendar

April 2024
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  02 04 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  03 04 2024
4
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  04 04 2024
5
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  05 04 2024
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  06 04 2024
7
8
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  09 04 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  10 04 2024
11
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  11 04 2024
12
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  12 04 2024
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  13 04 2024
14
15
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Celý program nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Date :  16 04 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  17 04 2024
18
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  18 04 2024
19
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  19 04 2024
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  20 04 2024
21
22
23
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  23 04 2024
24
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  24 04 2024
25
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Viac informácií o konferencii Kniha / quo vadis knižná kultúra. Tešíme sa na vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  25 04 2024
26
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  26 04 2024
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  27 04 2024
28
29
30
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Date :  30 04 2024

SNK visit us

Visit the SNL and its museums

 

Residency SNL  /Martin/

 

Slovak National Library
Namestie J. C. Hronskeho 1
036 01 Martin
Google maps

 

See also museums of the SNL

Digital Libraries

  

  logo DIKDA logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo WDL logo