Ústredná evidencia HKD a HKF

Na základe zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach Slovenská národná knižnica od roku 2000 vedie ústrednú evidenciu historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov (HKD a HKF). To znamená, že vytipované jednotliviny a súbory dokumentov dostávajú legislatívnou formou lepšie možnosti ochrany, ako aj privilegované postavenie v procese získavania finančných prostriedkov. SNK zabezpečuje vybudovanie elektronickej evidencie navrhovaných titulov, pripravuje komplexné návrhy, komunikuje s vlastníkmi a správcami a v konečnej fáze vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností, ktoré pre majiteľov HKD a HKF vyplývajú zo zákona.

Podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach § 22 písm. 1) Historický knižničný dokument a historický knižničný fond sa zapisuje do ústrednej evidencie. Písm. 2) Slovenská národná knižnica najneskôr do 30 dní po nadobudnutí právoplatného rozhodnutia o vyhlásení dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný fond zapíše tento historický knižničný fond do ústrednej evidencie a zápis oznámi vlastníkovi alebo správcovi.

  

Číslo vyhlásenia Vlastník/Správca Názov
MK-462/97-400 Univerzitná knižnica v Bratislave Inkunábuly Univerzitnej knižnice v Bratislave
ŠKK BJ č.173/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - evanjeliár (1670)
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev Rukopis prekladu Písma Svätého (Preklad kamaldulský) - 18. stor.
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev Rukopis prekladu Písma Svätého (Preklad kamaldulský)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1866)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.stor.)
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev MEFFRETH. Sermones Meffreth de tempore et de sanctis sive Hortulus reginae. Pars I, III. Norimbergae, Antonius Koberger; 24.VIII.1496. 2°.
ŠKK TT č.49a/67 Rímskokatolícka cirkev BIBLIA latina cum postillis Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S.Hieronymi... Norimbergae, Ant.Koberger 1487. 2°.
ŠKK BA č.7/67 Rímskokatolícka cirkev BIBLIA latina. [Argentinae, Johannes Grüninger]; 1483. 2°et 4°.
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1905)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (kon.19.stor.)
ŠKK BJ č.173/67 Gréckokatolícka cirkev Knihy bohoslužobné - prvopisy
MK-356/98-400 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1891)
KK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev srbská v Slovenskej republike Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1651-1686)
ŠKK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1644)
ŠKK KN č.5/67 Pravoslávna cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (o.1650)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (začiatok 20. stor.)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.storočia)
ŠKK ZH č.40/68 Evanjelická a.v. cirkev Biblia (1756)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (2.pol.19.stor.)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1.pol.19.stor.)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (zač.19.stor.)
ŠKK NR č.27/68 Rímskokatolícka cirkev - Nitra Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (14.stor.)
MK 3266-1-25/2001-400 Rímskokatolícka cirkev Tlače 16. a 17. storočia
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (zač.20.stor.)
ŠKK TO č.27/68 Evanjelická a.v. cirkev Kralická Biblia (1613)
ŠKK SN č.406/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (kon.19.stor.)
ŠKK HE č.95/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon ilustrovaný (1651)
ŠKK PO č.25/67 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon s reliéfmi (1882)
R-ONV PO 230/81 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon s medailónmi (2.pol.19.st.)
MK 2171/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1897)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1842)
ŠKK LV č.21/68 Rímskokatolícka cirkev MISSALE Strigoniense. Norimbergae, Antonius Koberger, ult.Aug. [31.VIII.], 1484. 2°.
ŠKK LV č.21/68 Rímskokatolícka cirkev THOMAS de Aquino: Summa theologiae. Pars I-III. Basileae, [Michael Wenssler]; [Pars I] 1485, [Pars III] 1485.
ŠKK RS č.53/67 Reformovaná cirkev Kronika (1775)
ŠKK RS č.53/67 Reformovaná cirkev Kronika (1782)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (kon.19.stor.)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (3/3 19.stor.)
MK 452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1866)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (3/3 19.stor.)
ŠKK ONV TN Rímskokatolícka cirkev Bratstvo Sv. Jána Nepomuckého (1751) - Kniha
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Modlitebná (1883)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Modlitebná (1877)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Liturgikon (1891)
MK-452/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Litánie (1639)
MK-2174/92-32 Gréckokatolícka cirkev Kniha bohoslužobná - Evanjeliár (1897)
ŠKK DS č.2/68 Rímskokatolícka cirkev Kronika (Náray) (1677)
ŠKK DS č.2/68 Rímskokatolícka cirkev Kronika (Báthyány) (1781)
MK 3267/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Martina Hamuljaka
MK 3271/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Adama Chalupku
MK 3270/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica biskupa Berchtolda
MK 3265/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica biskupa Rimelyho
MK 3272/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Knižnica Michala Rešetku
MK 3268/2001-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Inkunábuly Slovenskej národnej knižnice
MK 5275/2001-400 Lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Dictionartium graecum copiosissimum ... Venetiis, 1497.
MK 3091/2001-400 Provincialát Rehole piaristov na Slovensku Zbierka prvotlačí piaristických kláštorov
MK 1253-1-74/2002-400 Trenčianske múzeum Tlače 15., 16. a 17. storočia
MK 2329/2002-400 Cirkevný zbor ECAV Bratislava Lyceálna knižnica - rukopisy, prvotlače, tlače 16. storočia
MK 4074/2002-400 Štátna vedecká knižnica v Košiciach Prvotlače (inkunábuly) ŠVK v Košiciach
MK 5332/2002-400 Slovenská pedagogická knižnica Tlače 16. storočia Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave
MK 473/2003-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Malý katechizmus Dr. Martina Luthera. Bardejov, Gutgesel 1571.
MK 924/2003-400 Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre Osobná knižnica Ľudovíta Štúra
MK 2211-2232/2004-400 Slovenské národné múzeum v Bratislave Tlače 16. storočia
MK 6599/2004-400 Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Banskej Bystrici Knižnica Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici (časť)
MK 9375/2005-400/20970-21083 Gemersko-malohontské múzeum a galéria Tlače 16. storočia
MK 11812/2005-400/30034 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Trnava Münster, Sebastian: Cosmographia Universalis Libri VI. In quibus iuxta certioris ... Basilea, Petrini, 1572. 1318 s.
MK 11812/2005-400/30036 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Trnava Die Bibel. Das Alte Testament. Die Propheten all Teutsch. Das Neuwe Testament. Franckfurt am Mayn, 1583.
MK 3055/2006-400/11266 Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku - Myjava Knižnica Daniela Krmana ml. (tlače 16. - 19. storočia)
MK-5090/2006-400/20158 Trenčiansky samosprávny kraj Osobná knižnica Jána Lipského
MK-1274/2007-52/3346 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica Dr. Dušana Makovického
MK-2283/2007-52/6949 Žilinský samosprávny kraj Prvotlače Čaplovičovej knižnice
MK-3098/2007-52/10967 Evanjelická a.v. cirkev na Slovensku Blahovská knižnica
MK-3581/2007-52/12965 Tranoscius, a.s. Tranovského knižnica
MK-524/2008-52/2498 Evanjelicky cirkevný a.v. zboz v Levoči Farská historická knižnica v Levoči
MK-1756/2008-52/7072 Slovenská republika - Štátny archív Poprad Prvotlače Štátneho archívu v Poprade
MK 5482/2004-400 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Osobná knižnica Andreja Kmeťa
MK-4311/2007-52/16420 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Oponická knižnica
MK-3485/2008-52/14178 Evanjelická cirkev - Kežmarok Lyceálna knižnica v Kežmarku
MK-3970-52/16249 Žilinský samosprávny kraj Rukopisy Čaplovičovej knižnice
MK-3166/2009-52/6005 Slovenská republika - UK Bratislava Osobná knižnica Safveta bega Basagića
MK-3817/2009-52/9415 Slovenská republika - Slovenská pedagogická knižnica Tlače 17. storočia Slovenskej pedagogickej knižnice
MK-1714/2010-52/8835 Slovenské národné múzeum Knižnica Slovenského ústavu pri bývalom evanjelickom gymnáziu
MK-2331/2010-52/12462 Prešovský samosprávny kraj Tlače 16. storočia Podtatranského múzea v Poprade
MK-894/2011-52/3900-3911 Podjavorinské múzeum - Trenčianske múzeum - Trenčín Tlače 16. a 17. storočia
MK-1596/2011-52/7852 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Historická knižnica Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela
MK-2289/2011-52/11590 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Zaiovská knižnica - 1. časť
MK-2635/2011-52/13718 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Zaiovská knižnica - 2. časť
MK-3109/2011-52/17382 Slovenská republika - ŠVK Košice Tlače 16. storočia ŠVK Košice
MK-2469/2012-52/13814 Mesto Revúca Historická knižnica 1. slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej
MK 3073/2012-52/18436 Slovenská republika - Múzeum TANAP-u Vittkay, Pavol: Flora Arvensis (1822) - rukopis
MK 1159/2013-222/3956 Slovenská republika - ŠVK Prešov Rukopisy a tlače 16.-19. storočia z fondu Štátnej vedeckej knižnice v PO
MK 2377/2013-222/11765 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. storočia františkánskej knižnice z Kremnice
MK 2997/2013-222/17554 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. a 17. storočia Lontovskej knižnice
MK 3463/2013-222/21693 Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene Historický knižničný fond SLDK pri TU vo Zvolene
MK 1703/2014-222/8658 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Historická knižnica Malohontskej učenej spoločnosti
MK-1918/2015-222/6308 Slovenská republika - Slovenská národná knižnica Tlače 16. storočia z Baníkovej knižnice

 

 

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library