Na webových stránkach Slovenskej národnej knižnice (SNK) používame súbory cookies. Prezeraním týchto webových stránok súhlasíte s ich používaním a ukladaním do Vášho prehliadača. Ďalšie informácie o spôsobe používania súborov cookies nájdete TU.

 

  

  • Štefan Osuský
  • Online digitálna knižnica
  • Slovenská národná knižnica - Online katalóg SNK


Pokyny pre... 2020/ For... 2020

header 2020 Remeslo a kniha small

Pokyny pre.../ Instructon for...

Pokyny pre prezentujúcich/ For participants

Typy príspevkov:

  • prezentácia 20 minút
  • krátka informácia 10 minút
  • poster

Pre tvorbu prezentácie (20 minút) alebo krátkej informácie (10 minút) použite klasický prezentačný editor Powerpoint. Upozorňujeme autorov, že čas bude striktne dodržiavaný kvôli hladkému priebehu konferencie. Po každej prezentácii bude 5 – 10 minút venovaných otázkam publika. Pre prezentáciu posterového príspevku si prosím pripravte poster o maximálnej veľkosti 85 cm x 115 cm a 5 minútové ústne predstavenie svojho príspevku. Odporúčame priviesť i kópie posteru vo formátu A4 / A5 pre prípadných záujemcov na rozdávanie.

Types of Conference Posts:

  • presentation 20 minutes
  • short information 10 minutes
  • poster

For creating presentations (20 minutes) or short information (10 minutes) use the classic presentation editor PowerPoint. Please note that the time will be strictly respected due to the smooth running of the conference. After each presentation will be a certain time (5 - 10 minutes) devoted to questions of the audience. For participation with poster presentations, please have a poster with maximum size of 90 cm x 120 cm and a 5-minute oral presentation of their contribution. We recommend bringing a copy of the poster in A4 / A5 form for the candidates to spare.

Pre publikujúcich/For publishers

Z príspevkov konferencie bude vydaný zborník, preto autorov prosíme o zaslanie príspevkov (prednášky a posterové príspevky) e-mailom na adresu ondrej.hires@snk.sk v termíne do 30. januára 2020.
Šablóna pre písanie príspevku na stiahnutie TU.

Pokyny pre zasielanie obrázkov, tabuliek a citácie:
OBRÁZKY
Obrázky dať osobitne vo formáte JPEG, PNG, TIFF v najmenšom stupni kompresie(najvyššia kvalita) alebo v kvalite pre tlač (300 dpi pri požadovanej veľkosti obrázku či grafu). Obrázky osobitne označte číslicou podľa poradia v článku a krátkym popisom korešpondujúcim s textom článku. V texte článku označte miesto, kde by mal byť obrázok umiestnený. Maximálny počet obrázkov je 10.

TABUĽKY A GRAFY
Tabuľky a grafy aj so vstupnými údajmi uvádzať samostatne ako súbory typu .xls, .xlsx, alebo ods. Maximálny počet tabuliek je 5.

POZNÁMKY A VYSVETLIVKY
V texte uvádzajte číslo poznámky či vysvetlivky horným indexom1.

ODKAZY NA LITERATÚRU
a) V TEXTE ČLÁNKU
V texte odkaz na literatúru uvádzajte v hranatej zátvorke, kde bude meno autora, rok a vydanie. Pri citácii viacero autorov oddeľujte literatúru stredníkom napr. [Doležal, 1987; Ďurovič, 2002]
b) POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE (súhrn na konci príspevku)
Súpis literatúry azdrojov uvádzajte podľa bibliografickej citácie na základe normy ISO690 napr.
• DOLEŽAL, J. Vazby knih. 3rd ed. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. 168 p.
• ĎUROVIČ, M., et al. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002. ISBN 80-7185-383-6.
• KIMLIČKA, Štefan, 2004a. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita Komenského [cit. 2005-03-15]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi.
• OTOCKÝ, R. a F. LAMOŠ. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-7184-767-4.
• KOMOROVÁ, Klára. Najstaršie trnavské tlače v Slovenskej národnej knižnici v Martine. In: Kniha 2005: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 341-345. ISBN 80-89023-55-X.
Žiadame autorov o dodržanie termínu, formátu a štruktúry príspevku, pri nedodržaní podmienok si Slovenská národná knižnica vyhradzuje právo článok do zborníku odmietnuť. Anglické abstrakty príspevkov v zborníku budú zaslané do bibliografickej databázy AATA Online (Getty Conservation Institute) a prejdú jazykovou korektúrou.

From the conference will be published conference proceedings. Authors you please send articles (lectures and poster presentations) via the e-mail to ondrej.hires@snk.sk until 30th January 2020.
Template for writing a download here.

Instructions for sending pictures, tables, and citations:
PICTURES
Giving pictures separately in JPEG, PNG, TIFF format at least compression (highest quality) or print quality (300 dpi at desired image or graph size). Mark the pictures separately with a number in the order of the article and a short description corresponding to the text of the article. In the text of the article, indicate where the image should be placed. The maximum number of images is 10.

TABLES AND GRAPHS
Tables and charts with input data are listed separately as .xls, .xlsx, or ods files. The maximum number of tables is 5.

EXPLANATORY NOTES
In the text, please provide a note number or an explanatory note in the upper index1.

REFERENCES FOR LITERATURE
a) IN TEXTE ARTICLE
Refer to the literature reference in square brackets where the author's name, year, and edition will be. When citing several authors, separate the literature by a semicolon eg. [Doležal, 1987; Ďurovič, 2002]
b) LITERATURE AND RESOURCES USED (summary at the end of the paper)
List the literature and sources according to the bibliographic citation based on ISO690 eg
• DOLEŽAL, J. Vazby knih. 3rd ed. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. 168 p.
• ĎUROVIČ, M., et al. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002. ISBN 80-7185-383-6.
• KIMLIČKA, Štefan, 2004a. Informačné systémy 1 [online]. Bratislava: Univerzita Komenského [cit. 2005-03-15]. Dostupné z: http://www.fphil.uniba.sk/kkvi.
• OTOCKÝ, R. a F. LAMOŠ. Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Bratislava: Alfa, 1989. ISBN 80-7184-767-4.
• KOMOROVÁ, Klára. Najstaršie trnavské tlače v Slovenskej národnej knižnici v Martine. In: Kniha 2005: zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, s. 341-345. ISBN 80-89023-55-X.

We kindly authors to adhere to the deadline and format of the article; if the conditions are not met, the Slovak National Library reserves the right to refuse the article to the proceedings. English abstracts of articles in the conference proceedings will be sent to the AATA bibliographic database (Getty Conservation Institute) and will be proofread.

 


     logo online katalog snk new gr logo dikda katalog gr logo dikda grlogo eiz gr logo slovakiana gr logo zond gr logo dod grlogo mdt online grlogo spytajte sa gr 

logo opis cb   logotyp MKSR sk cb


logo navstevnik ciernobiele 1
    logo GIS ciernobiele    logo EYCH2018 ciernobiele

sn facebooksn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

August 2020
pon uto str štv pia sob ned
1
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  01 08 2020
2
3
4
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  04 08 2020
5
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  05 08 2020
6
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  06 08 2020
7
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  07 08 2020
8
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  08 08 2020
9
10
11
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  11 08 2020
12
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  12 08 2020
13
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  13 08 2020
14
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  14 08 2020
15
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  15 08 2020
16
17
18
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  18 08 2020
19
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  19 08 2020
20
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  20 08 2020
21
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  21 08 2020
22
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  22 08 2020
23
24
25
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  25 08 2020
26
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  26 08 2020
27
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  27 08 2020
28
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  28 08 2020
29
Martin, Slovenská republika
Literárne múzeum SNK
Slovenská národná knižnica Literárne múzeum SNK  Vás pozýva na [...]
Dátum :  29 08 2020
30
31

Navštívte nás

Navštívte SNK a jej múzeá

 

Slovenská národná knižnica
Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo dikda   logo dikda katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 WDL logo