Spolupráca

ilustracny obrazok casopis kniznica

 • Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Knižnica Varšavskej univerzity
 • Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 • Maďarská národná knižnica
 • Národná knižnica Českej republiky
 • Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Žilinská Univerzita v Žiline

 

Cooperation

 • Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik
 • Central Library of the Slovak Academy of SciencesComenius University in Bratislava
 • Matej Bel University in Banská Bystrica
 • Matej Hrebenda Slovak Library for the Blind in Levoča
 • National Library of the Czech Republic
 • National Széchényi Library
 • P. O. Hviezdoslav Library in Prešov
 • Slovak Centre of Scientific and Technical Information
 • State Scientific Library in Prešov
 • University Library in Bratislava
 • University of Warsaw Library
 • University of Žilina

 

Kontakt

ilustracny obrazok casopis kniznica

Vydavateľ: Slovenská národná knižnica
Adresa redakcie:   Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin
E-mail: redakcia@snk.sk
Zodpovedný redaktor:  Mgr. Zuzana Struháriková, PhD.
E-mail:

zuzana.struharikova@snk.sk

Telefón: +421/43 2451 304
Jazykový redaktor:  PhDr. Darina Auxová, PhD.
E-mail: 

darina.auxova@snk.sk

Technické a grafické spracovanie:

Mgr. Jana Nemcová

   
Evidenčné číslo: EV 3528/09 
ISSN (online vydanie) 1336-0965

 

Published by: Slovenská národná knižnica
  Slovenská národná knižnica 
Nám. J. C. Hronského 1 
036 01 Martin
E-mail: redakcia@snk.sk
Editor-in-Chief: Mgr. Zuzana Struháriková, PhD.
E-mail:

zuzana.struharikova@snk.sk

Telephone +421/43 2451 304
Proofreading Editor:  PhDr. Darina Auxová, PhD.
E-mail: 

darina.auxova@snk.sk

Graphic Design and DTP:

Mgr. Jana Nemcová

   
Registration Number: EV 3528/09 
ISSN (online): 1336-0965

Redakčná rada

ilustracny obrazok casopis kniznica

Predseda:
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – Slovenská národná knižnica


Členovia:
Mgr. Katarína Buzová, PhD. – Univerzita Komenského v Bratislave
prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Szabolcs Dancs – Maďarská národná knižnica (Országos Széchényi Könyvtár)
doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. – Štátna vedecká knižnica v Prešove
Mgr. Marián Grupač, PhD. - Žilinská Univerzita v Žiline
Mgr. Iveta Hurná – Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – Moravská zemská knihovna v Brně
Katarzyna Ślaska – Knižnica Varšavskej univerzity (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
Mgr. Michal Sliacky – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Ing. Silvia Stasselová – Univerzitná knižnica v Bratislave
Mgr. Norbert Végh – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Ing. Danica Zendulková – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

 

Head of Editorial Board:
Ing. Katarína Krištofová, PhD. – Slovak National Library
Members of Editorial Board:
Mgr. Katarína Buzová, PhD. – Comenius University in Bratislava
prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. – Matej Bel University in Banská Bystrica
Mgr. Szabolcs Dancs – National Széchényi Library
doc. Mgr. Marcela Domenová, PhD. – State Scientific Library in Prešov
Mgr. Marián Grupač, PhD. – University of Žilina
Mgr. Iveta Hurná – P. O. Hviezdoslav Library in Prešov
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. – Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, PhD. – Moravská zemská knihovna v Brně
Katarzyna Ślaska – University of Warsaw Library
Mgr. Michal Sliacky – Central Library of the Slovak Academy of Sciences
Ing. Silvia Stasselová – University Library in Bratislava
Mgr. Norbert Végh – Matej Hrebenda Slovak Library for the Blind in Levoča
Ing. Danica Zendulková – Slovak Centre of Scientific and Technical Information

Edičné novinky

Výber z knižnej produkcie SNK

 titulka Fonograficke valce

Fonografické valce v 21. storočí : Phonograph Cylinders in the 21st Century

Zborník, ktorý je výstupom rovnomenného medzinárodného prieskumu a seminára organizovaného Slovenskou národnou knižnicou v roku 2021, dokumentuje aktuálny stav poznania o fonografických valcoch v domácom i medzinárodnom prostredí. Odkrýva dejiny fonografických valcov a prináša prístupy k uchovávaniu, ochrane, digitalizácii a sprístupňovaniu tohto pozoruhodného média. Autormi jednotlivých príspevkov sú domáci a zahraniční odborníci z oblasti zvukového a chemického inžinierstva, archívnictva a múzejníctva, hudobnej publicistiky a pedagogiky a zberateľstva historických zvukových zariadení a nosičov.  The proceedings volume – the output of the international survey and the seminar of the same name organized by the Slovak National Library in 2021 – documents the current state of knowledge about phonograph cylinders in the Slovak and international environment. It reveals the history of phonograph cylinders and presents approaches to the preservation, protection, digitisation and accessibility of this remarkable medium. The authors of the individual contributions are national and international experts in the fields of sound and chemical engineering, archiving and museology, music publishing and pedagogy, and collecting historical sound equipment and media.

Dominika Machutová – Marcel Jánošík
Martin: Slovenská národná knižnica, 2022. / Martin, Slovak National Library, 2022
17 x 24 / 432 strán / pages
ISBN 978-80-8149-160-3
Cena: 31,15 € / price
Shop: objednavky_knihy@snk.sk

foto knihy Zivotna odysea M Kukucina

Životná odysea Martina Kukučína

Milovníkov literárnej histórie oslovujeme vydaním nevšednej monografie, prostredníctvom ktorej sú čitateľom odkryté dosiaľ málo známe fakty o osobnosti a neľahkých životných skúškach Martina Kukučína. Osobitnú pozornosť si zaslúžia predovšetkým state zamerané na problematiku správneho písania pseudonymu „Kukučín“ a na kuriozitu súvisiacu s jeho nedávno objavenou vkladnou knižkou.

Mária Rapošová
Martin, Slovenská národná knižnica, 2022.
15 x 23 / 168 strán
ISBN 978-80-8149-154-2
Cena: 12,40 €

 

foto knihy Stredoveke rukopisne fragmenty

Stredoveké rukopisné fragmenty z fondov Slovenskej národnej knižnice a v knižniciach Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka.

Katalóg nadväzuje na publikáciu vydanú v roku 2019, v ktorej autor analyzoval rukopisné zlomky pochádzajúce z fondov františkánskych knižníc. Druhý diel edície čitateľom sprístupňuje ďalších 94 fragmentov z 11. až 16. storočia, ktoré boli identifikované pri prehľadávaní zbierok Slovenskej národnej knižnice a knižníc Zaiovcov, Aponiovcov, Učenej spoločnosti malohontskej a Antona Augustína Baníka. Spracovanie jednotlivých zlomkov spolu so zaradenými odbornými štúdiami prinášajú nové poznatky o knižnej a hudobnej kultúre stredovekého Slovenska a súčasne o činnosti kníhviazačov v novoveku.

Eduard Lazorík 
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
27 x 18,5 / 260 strán
ISBN 978-80-8149-144-3
Cena: 22,40 €

foto knihy Bibliografia inorecovych tlaci

Bibliografia inorečových tlačí z územia Slovenska 1901 – 1918

Bibliografia registruje, spracúva a sprístupňuje záznamy o inorečových, predovšetkým maďarských, nemeckých a latinských tlačiach neperiodického charakteru, ktoré boli v priebehu rokov 1901 – 1918 vydané alebo vytlačené na území dnešného Slovenska. Obsahuje 2 666 abecedne zoradených bibliografických záznamov a sedem registrov. Dielo predstavuje východiskový materiál pre ďalší výskum všeobecných i regionálnych dejín s akcentom na dejiny knižnej kultúry, ako aj pre bádanie v oblasti literatúry, školstva, zdravotníctva a hospodárstva.

Agáta Klimeková – Janka Ondroušková
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
17 x 24 / 416 strán
ISBN 978-80-8149-146-7
Cena: 27,80 €

foto knihy Slovanske muzeum A S Puskina

Slovanské múzeum A. S. Puškina Brodzany. Sprievodca po expozícii

Publikácia v ruskom jazyku sprevádza návštevníkov po expozícii umiestnenej v priestoroch renesančného kaštieľa v Brodzanoch, ktorá sa v súčasnosti zameriava predovšetkým na prezentáciu životných osudov a aktivít členov friesenhofovsko-oldenburskej rodiny.

Augustín Maťovčík a kol.
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021.
15 x 21 / 88 strán
ISBN 978-80-8149-144-3
Cena: 5,10 €

foto knihy Slovacikalne tlace

Slovacikálne tlače v sedmohradskej knižnici Batthyaneum v Alba Iulii (16. ‒ 18. storočie)

Sériu publikácií z dielne SNK, ktoré sú zamerané na výskum dejín knižnej kultúry v rámci projektu Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie, doplnila v roku 2021 práca E. Mârzy Seleckej. Bibliografia pozostáva z 1 049 záznamov slovacikálnych tlačí vydaných na území Slovenska v 16. – 18. storočí a uložených vo fondoch knižnice Batthyaneum v Alba Iulii, ktoré sú dokladom historického prepojenia Slovenska a Rumunska. Kniha zároveň približuje nielen život a pôsobenie zakladateľa sedmohradskej knižnice I. Batthyányho, ale aj históriu tejto inštitúcie a vývin jej zbierok do súčasného stavu.

Eva Mârza Selecká
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021
17 x 24 / 360 strán
ISBN 978-80-8149-147-4
Cena: 28,00 €

foto kihy Dizertacne prace

Dizertačné tlače študentov z územia Slovenska na nemeckých univerzitách v 18. storočí v nemeckých knižniciach

V rámci výskumu a spracovania autorských slovacík vydaných v zahraničí autorka predkladá v poradí už tretí súpis dizertačných tlačí, ktorý sa tentoraz zameriava na práce študentov z územia Slovenska pôsobiacich na nemeckých univerzitách v 18. storočí. Jeho cieľom je poskytnúť bádateľom cenné poznatky predovšetkým z dejín školstva, pedagogiky, prírodných vied či medicíny, ako i z biografistiky. Register obsahuje 366 bibliografických záznamov dizertačných tlačí a 178 s nimi súvisiacich biografických portrétov peregrinantov z územia dnešného Slovenska. Špeciálnu pozornosť v ňom autorka venovala identifikácii miest a regiónov, z ktorých študenti vycestovali za vzdelaním do zahraničia.

Agáta Klimeková
Martin, Slovenská národná knižnica, 2021
17 x 24 / 220 strán
ISBN 978-80-8149-150-4
Cena: 18,50 €

Kompletná ponuka publikácií na predaj.

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

February 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 02 2024
2
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  02 02 2024
3
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  03 02 2024
4
5
6
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 02 2024
7
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  07 02 2024
8
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 02 2024
9
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  09 02 2024
10
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  10 02 2024
11
12
13
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  13 02 2024
14
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 02 2024
15
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  15 02 2024
16
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  16 02 2024
17
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 02 2024
18
19
20
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  20 02 2024
21
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  21 02 2024
22
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  22 02 2024
23
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  23 02 2024
24
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  24 02 2024
25
26
27
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  27 02 2024
28
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  28 02 2024
29
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  29 02 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library