Katalóg obchodne nedostupných diel


Európsky portál obchodne nedostupných diel a Katalóg obchodne nedostupných diel

Aktuálne informácie o projekte Obchodne nedostupné diela

 

Použitie obchodne nedostupného diela vyhotovením rozmnoženiny, sprístupňovaním tejto rozmnoženiny verejnosti a jej rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa realizuje na základe hromadnej licenčnej zmluvy, uzavretej s príslušnou organizáciou kolektívnej správy práv, ktorá zastupuje významný počet autorov k obchodne nedostupným dielam, a to aj v prípade, keď táto organizácia kolektívnej správy autora k obchodne nedostupnému dielu nezastupuje, a to za podmienky, že autor výslovne nevylúčil kolektívnu správu svojich práv (tzv. rozšírená kolektívna správa práv). Diela teda nebudú verejnosti sprístupnené voľne.

Obchodne nedostupné diela

Podľa autorského zákona č. 185/2015 Z. z. je obchodne nedostupné dielo zverejnené dielo, ktoré je síce chránené autorským právom, ale už viac nie je dostupné v tradičných obchodných kanáloch, nie je ho teda možné nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva (medzi tradičné obchodné kanály nespadá kúpa použitej veci podľa Občianskeho zákonníka, t.j. „kúpa z druhej ruky", napr. predaj v antikvariáte či na burze). Toto dielo musí byť v súlade s platným autorským zákonom zároveň trvalo uložené v knižnici, archíve alebo múzeu a zapísané vo verejne prístupnom zozname obchodne nedostupných diel (ďalej len "portál"), vedeného Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo po dobu najmenej šesť mesiacov a nedošlo k jeho vyradeniu z tohto portálu (§ 12) - prejdite do Európskeho portálu obchodne nedostupných diel a do Katalógu obchodne nedostupných diel SNK (Katalógu obchodne nedostupných diel). Návrh na vyradenie z Európskeho portálu obchodne nedostupných diel a Katalógu obchodne nedostupných diel SNK môže podať vlastník autorských práv vyplnením formulára priamo po kliknutí na konkrétne dielo, ktoré si na portáli vyhľadal. Vyplnením formulára na portáli prebehne súbežne vyradenie diela aj na portáli aj v katalógu. Návrhy je možné zaslať buď na adresu Slovenskej národnej knižnice, prípadne kontaktuje administrátora Katalógu a Portálu emailom na zond@snk.sk a zašlite vyplnené formuláre (pozri formuláre nižšie).

banner ZOND 740

Vstup do Európskeho portálu obchodne nedostupných diel

Vstup do Katalógu obchodne nedostupných diel SNK

Okrem základných bibliografických údajov je v zozname návrhov ku každému dielu priradený aj príslušný status (navrhnuté na zaradenie, obchodne nedostupné, vyradené) a dátum zmeny statusu diela v zozname.

Ak podľa zistenia Slovenskej národnej knižnice nie je možné rozmnoženinu diela nadobudnúť odplatným prevodom vlastníckeho práva v tradičných obchodných kanáloch ani pri vynaložení primeraného úsilia a za obvyklých podmienok Slovenská národná knižnica ako Národný registrátor postúpi informácie o diele portálu a zaradí dielo do verejne prístupného Katalógu obchodne nedostupných diel. Od tohto dátumu začne plynúť lehota 6 mesiacov počas ktorých môže autor/vlastník autorských práv podať žiadosť o vyradenie diela z portálu a katalógu.

Pre periodické publikácie, zaradené do portálu a Katalógu obchodne nedostupných diel, ktorých vydávanie prebieha i v súčasnosti, platí, že obchodne nedostupnými sa jednotlivé čísla a články v nich obsiahnuté stávajú automaticky po uplynutí troch mesiacov od vydania. Kartografické diela zverejnené viac ako 30 rokov pred podaním návrhu sú považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak. Audiovizuálne dielo a audiovizuálny záznam sú viac ako po 45 rokoch pred podaním návrhu považované za obchodne nedostupné, ak sa nepreukáže opak.

Autor je oprávnený písomne žiadať od Slovenskej národnej knižnice vyradenie obchodne nedostupného diela z portálu a katalógu. Slovenská národná knižnica ako Národný registrátor vyradí obchodne nedostupné dielo z portálu a katalógu bez zbytočného odkladu po doručení písomnej žiadosti autora alebo vyplnení formulára na portáli, v ktorých musia byť uvedené jeho kontaktné údaje (e-mail, príp. telefónne číslo), alebo po doručení oznámenia organizácie kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy práv autorom. Žiadosť o opätovné zaradenie diela do portálu a katalógu po jeho vyradení je oprávnený len autor a vlastník autorských práv.

Formuláre na stiahnutie

 • V slovenčine:

Návrh na zaradenie diel do zoznamu  (25.5 KB)
Žiadosť o vyradenie diel zo zoznamu  (25.5 KB)
Žiadosť o opätovné zaradenie diel do zoznamu (len autor diela) (25.5 KB)

 

 • v angličtine:

Requests to put Work to the Portal Out of Commerce (xls, 10 KB)
General opt-out requests Work to the Portal Out of Commerce (xls, 10KB)
Requests to reinput Work to the Portal Out of Commerce (xls, 10 KB)

Ohlásené knihy

Vážení vydavatelia, 

sumár ohlásených kníh za jednotlivé roky:

2021  |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011 |  2010  Ohlásené knihy

Zoznam ohlásených kníh za jednotlivé roky vo forme tabuľky na stiahnutie:

 Rok  Ohlásené knihy 
2023 ISBN (xls, 1.37 MB)
2022 ISBN (xls, 3.53 MB)
2021 ISBN (xls, 3.68 MB)
2020 ISBN (xls, 2.63 MB) 
2019 ISBN (xls, 3.07 MB)
2018 ISBN (xls, 2.72 MB)
2017 ISBN (xls, 2.73 MB)
2016 ISBN (xls, 2.73 MB)
2015 ISBN (xls, 2.82 MB)
2014 ISBN (xls, 2.86 MB)
2013 ISBN (xls, 2.96 MB)
2012 ISBN (xls, 2.57 MB)
2011 ISBN (xls, 2.57 MB)
2010 ISBN (xls, 1.37 MB)

Pokyny pre vydavateľov

Pri prvom vstupe do systému ISBN / ISMN v SR je vydavateľ povinný emailom dokladovať svoju vydavateľskú činnosť (živnostenský list, výpis z Obchodného registra SR, výpis zo stanov a pod.) a jej perspektívu - či ide o jednorazové vydanie titulu, alebo vydavateľ plánuje vydávať väčšie množstvo titulov (uviesť približný počet v rámci roku). 

Ako žiadať o pridelenie čísla ISBN / ISMN

Vydavateľ s Národnou agentúrou ISBN v SR komunikuje prostredníctvom on line formulárov:

do ktorých vypisuje nasledujúce údaje:

ISBN:

 • Vydavateľ
 • Autor 
 • Názov 
 • Podnázov 
 • Zväzok/Časť 
 • Poradie vydania 
 • Forma (viazaný, brožovaný, elektronický – CD-ROM, DVD, online)

ISMN:

 • Vydavateľ 
 • Autor 
 • Názov
 • Podnázov 
 • Zväzok/Časť 
 • Názov časti 
 • Zväzok/Časť 
 • Číslo opusu 
 • Forma skladby 
 • Poradie vydania 
 • Forma (viazaný, brožovaný)

Vydavatelia, ktorí sami prideľujú čísla ISBN, ihneď po pridelení ISBN zašlú do Národnej agentúry ISBN v SR ohlasovací lístok s vyššie vymenovanými údajmi a údajom o čísle ISBN s podpisom a pečiatkou

Ohlásené knihy 

Údaje nahlásené do NA ISBN a NA ISMN od vydavateľov slúžia ako podklad pre zoznam ohlásených kníh, ktorý zverejňuje SNK a v ktorom si údaje o ISBN môže vydavateľ kedykoľvek skontrolovať. 

Príručky a dokumenty

ISBN:

Príručka používateľa systému ISBN (pdf, 467.29 KB)

Typológia dokumentov, ktorým sa prideľujú alebo neprideľujú čísla ISBN (pdf, 77.68 KB) podľa zásad ISO 2108 – Medzinárodné štandardné číslo kníh a Medzinárodná príručka používateľov systému ISBN.

Prideľovanie čísel ISBN online dokumentom (pdf, 44.66 KB)

Užitočné linky

ISMN:

Výťah z medzinárodnej príručky používateľa systému ISMN (pdf, 139.29 KB)

V súvislosti s revíziou medzinárodného štandardu STN ISO 10957 – Medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN)Medzinárodná agentúra ISMN pripraví nové vydanie príručky používateľa systému ISMN, ktoré bude SNK následne po preklade do slovenského jazyka publikovať.

Upozornenie na povinnosti vydavateľov

 

Zákon 265/2022 Z.z. o publikáciách

Informačná výchova používateľov a exkurzie v SNK

 

Používateľom SNK ponúkame: Exkurziu v SNK, Online katalóg v praxi a Pomoc študentom pri písaní školských prác.

Exkurzia

V rámci exkurzie ponúkame výklad zameraný na poslanie Slovenskej národnej knižnice, stručný prehľad jej histórie, poskytovaných služieb a prehliadku priestorov, v ktorých sú služby používateľom poskytované.

Termín exkurzie je potrebné dohodnúť vopred.

V prípade záujmu verejnosti o exkurziu prosím vyplňte žiadanku na exkurziu - platí pre podujatia, ktoré sa uskutočňujú pravidelne prvý utorok v mesiaci. 

 

Online katalóg v praxi

Cieľom informačnej výchovy je naučiť používateľov vyhľadávať v online katalógu Slovenskej národnej knižnice a ďalších zdrojoch informácií tak, aby potrebnú informáciu našli rýchlo a jednoducho.

Informačná výchova „Online katalóg v praxi“ je určená najmä študentom, ale aj všetkým záujemcom o zorientovanie sa v používaní knižničného Online katalógu.

Termín informačnej výchovy je potrebné dohodnúť vopred.

 

 

Kontakt:

Tel: +421 43/ 2451 467
Tel: +421 43/ 2451 442
Tel: +421 43/ 2451 445

email: reserse@snk.sk

 

 

Dezinformácie, Fake news a Hoaxy

 

Pokiaľ ste sa stretli s textom „Prosím zdieľajte inak tieto psíky zomrú !!!“, tak ste narazili práve na hoax. Hoax je podvodná, poplašná a hlavne falošná správa. Pokiaľ sa chytíte na takúto správu a začnete ju šíriť ďalej, v tom lepšom prípade sa vám niekto iba vysmeje za vaše zlé kritické myslenie a v horšom prípade môžete prísť o peniaze, dokonca si môžete v najhoršom prípade aj ublížiť. Ako sa tomu môžete vyvarovať, alebo dokonca pomôcť svojím kamarátom, ktorí uverili hoaxom? O tom sa budeme rozprávať na workshope a v podcastoch, ktoré nájdete umiestnené pod našim článkom.


S hoaxom, dezinformáciami a fake news sa bežne môžete stretnúť na sociálnych sieťach, alebo prostredníctvom reťazových e – mailov. Typickými znakmi takýchto správ, pri ktorých by sme si mali dávať pozor a kriticky myslieť sú napríklad:

• „Prosím zdieľajte ……“ - ako snaha šíriť hoax medzi čo najväčším počtom ľudí
• inak sa im niečo stane!!!!“ - snaha vyvolať čo najväčší nátlak na ľudí
• inak sa niečo stane šteniatkam, deťom, mačiatkam…!!! - snaha vyvolať u ľudí strach/ súcit
• toto musia vedieť všetci !!!“ - väčšinou snaha vyvolať u ľudí senzáciu, alebo ide o šírenie rady, ktorá je pre ľudí nevhodná.

Cieľom hoaxov je častokrát snaha o vyvolanie strachu, beznádeje, manipulovať s názormi ľudí, alebo šíriť falošné rady a názory. Ďalším cieľom hoaxov je urobiť si z ľudí srandu a nachytať ich. Hneď ako vám začne byť niečo podozrivé na Instagrame, Tik-Toku, Facebooku či v e- maile, môžete si informácie overiť na hoax.sk, kde nájdete zoznam aktuálnych zachytených hoaxov.

 

Ako postupovať pri ochrane pred Hoaxom:
• V prvom rade si zadefinujeme formuláciu typickú pre hoax : „Zdieľajte,…“ , „Prepošlite svojím priateľom…“
• Skontrolujeme ho na hoax.sk
• Nové objavené hoaxy môžeme na hoax.sk ohlásiť

 

logo online katalog snk new grlogo DIKDA Online kataloglogo DIKDAlogo eiz grlogo slovakiana grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twitter sn youtubesn linkedinsn instgram

Kalendár podujatí SNK

June 2023
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2023
2
Viac informácií sa dozviete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  02 06 2023
3
Dátum :  03 06 2023
4
5
6
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  06 06 2023
7
Dátum :  07 06 2023
8
Link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Viac informácií sa dovziete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  08 06 2023
9
Dátum :  09 06 2023
10
Dátum :  10 06 2023
11
12
13
Dátum :  13 06 2023
14
Celý program a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  14 06 2023
15
Dátum :  15 06 2023
16
Dátum :  16 06 2023
17
Viaci informácií sa dozviete v tlačovej správe a prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  17 06 2023
18
19
20
Dátum :  20 06 2023
21
Dátum :  21 06 2023
22
Dátum :  22 06 2023
23
Dátum :  23 06 2023
24
Dátum :  24 06 2023
25
26
27
Dátum :  27 06 2023
28
Dátum :  28 06 2023
29
Dátum :  29 06 2023
30
Dátum :  30 06 2023

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

logo DIKDA   logo DIKDA Online katalog

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo WordDigital Library logo