Archív Knižnica 2003

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2003

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA

Boris Procházka / Informatizácia – rozvoj, sociálne a ekonomické súvislosti 519
Jela Steinerová / Informačné správanie používateľov akademických a vedeckých knižníc na Slovensku 522
Informácie pre všetkých: Kľúčová úloha knižníc v informačnej spoločnosti 530
Pavol Rankov / Publikovanie na internete a literárna tvorba 534

METODIKA
Daniela Slížová – Gabriela Panáková / Metodický pokyn k vyhláške Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 421/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vedenia odbornej evidencie, vyraďovaní a revízii knižničného fondu v knižniciach 536

ŠTANDARDIZÁCIA
Gabriela Hamranová / Geografický kód. Spracovanie poľa 660 vo formáte UNIMARC 544
Anna Kucianová / Porovnanie verzií MDT roka 1997 a 2001 547

KNIŽNÁ KULTÚRA
Eva Šefčáková – Gabriela Žibritová / Ilustrovaná kniha – minulosť a súčasnosť 552
Štefan Hanakovič / Diecézna historická knižnica biskupa Dr. Štefana Moysesa 557
Igor Zmeták / Barón Friesenhof, Brodzany a šľachtický precedens 560

RECENZIE
Milan Blaha / Chovancov brilantný pokus. Nad publikáciou Ústava SR – základný zákon štátu 562
J. M. Rydlo / Príručný slovník kresťanstva 563

Z KNIŽNÍC
Soňa Budinská / Obecné knižnice na Slovensku alebo Keď budú starostkami knihovníčky 564
Tomasz Trancygier / Patentové informácie pre severné Slovensko 566
Ján Bachratý / Stredisko patentových informácií v Slovenskej národnej knižnici v Martine 567
Marta Follrichová / História a súčasnosť oddelenia pre deti v Malokarpatskej knižnici v Pezinku 568
Elena Šimkaninová / Letný čitateľský tábor v Podtatranskej knižnici 569
Darina Janovská / Medziknižničné výpožičné služby Slovenskej národnej knižnice 571

ARCHÍV
Jarmila Gráfová / Spracovanie fotodokumentov v Archíve literatúry a umenia vo formáte MARC 21 577
Soňa Lukáčová – Helena Brezanská / Archív Slovenského rozhlasu 579

PODUJATIA
Mirka Grešková / Informačné správanie a digitálne knižnice (International Conference Information behaviour in digital libraries, IBDL, 21. – 22. 5. 2003, Bratislava) 582
Tomasz Trancygier / Od súkromných zbierok k národným inštitúciám 585
Iveta Kilárová / Informácia o stretnutí vedúcich literárnych klubov 586

LITERÁRNE PORTRÉTY
Peter Cabadaj – Augustín Maťovčík – Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 588

MEDAILÓNY
Viera Sedláková / Andrej Halaša (1852 – 1913) 593
Alena Táborecká / Eva Frická a sila dobrého slova 595
Alena Táborecká / Aj v papiernictve môže podnikať žena 596
Alena Táborecká / Tanec bol pre ňu všetko 596

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 597

ÚVAHY
Ivan Melicherčík / Dobrodružstvo zvané zberateľstvo 600


KNIŽNICA 10/2003

 

Obsah

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Daniela Slížová / Verejné knižnice v Slovenskej republike v roku 2002 alebo Quo vadis, slovenské verejné knihovníctvo? 463

KNIŽNÁ KULTÚRA
Imrich Nagy / Slovaciká 18. a 19. storočia vo fondoch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 468
Igor Zmeták / Historická knižnica Daniela Krmana 474

OCHRANA DOKUMENTOV
Pavol Máťuš / Reformátovanie ako súčasť ochrany knižničných dokumentov. 1. časť. Ochranné mikrofilmovanie 477
Branislav Bielik / Faux pas pri vzniku knihy 481

Z KNIŽNÍC
Jaroslav Novotný / Význam a nutnost knihovny České geologické služby 484
Soňa Lukáčová – Oľga Poláková / Knižnica slovenského rozhlasu 493
Veronika Chorvatovičová / Prázdninový superklub 496
Jana Poláková / Podujatia knižnice medzi odsúdenými a obvinenými 498

PODUJATIA
Jela Steinerová / Európska konferencia o digitálnych knižniciach ECDL 2003 499
Štefánia Petercová / Medzinárodná kooperácia knižníc 502
Jarmila Majerová / 1. medzinárodná konferencia expertov na katalogizačné pravidlá 504

SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Marta Weissová / Členovia Senior klubu SSK na Nádvorí Európy 505
Marta Weissová / Členská základňa Spolku slovenských knihovníkov 506

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Osobnosť Vavrinca Čaploviča a jeho bibliotéka 507
Emese Duka-Zólyomiová / Nestor hudobného knihovníctva na Slovensku Vladimír Dvořák 80-ročný 509

LITERÁRNE PORTRÉTY
Augustín Maťovčík – Peter Cabadaj / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 511 511

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 513
Pavol Rankov / Diplomové práce obhájené v júni 2003 na Katedre knižničnej a informačnej vedy FFUK v Bratislave 515


KNIŽNICA 9/2003

 

Obsah

 

VÝSKUM
Jaroslav Šušol / Postoje autorov k publikovaniu v elektronických zdrojoch 411 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Unifikovaný názov v biblických vydaniach a pri spracovaní kresťanskej literatúry 419

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Výskum dejín knižnej kultúry, heraldika a genealógia 423
Štefan Hanakovič / Účasť Matice slovenskej pri zakladaní alebo budovaní ústavných, spolkových a ďalších neverejných knižníc na Slovensku v rokoch prvej ČSR 427

RECENZIE
Danica Vrchovinová / Encyklopédia holokaustu 433
Klára Komorová / Velikáni uhorskej kartografie 435

Z KNIŽNÍC
Katarína Bajziková / Hranice sa strierajú alebo Knižnica ako komunitné centrum 437
Silvia Myšiaková / Sú verejné knižnice pre svojich čitateľov príťažlivé? 438
Jana Holubcová / Čarovný svet detských kníh v Tekovskej knižnici v Leviciach 440
Jana Poláková / Z nových aktivít klubu Omega 440
Marta Weissová / Činnosť lekárskych knižníc v Slovenskej republike v roku 2002 441

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Slovenské národné literárne múzeum SNK 445

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Dokumenty o Jozefovi Nižnánskom v Archíve literatúry a umenia SNK 449
Mária Rapošová
/ Život a dielo bratov Prídavkovcov 453

LITERÁRNE PORTRÉTY
Peter Cabadaj / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 454

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 456

ÚVAHY
Štefan Kolivoško / Knihovnícke pravdy a nepravdy 458


KNIŽNICA 8/2003

 

Obsah

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Štefan Hanakovič / Knižná kultúra Gemera 355
Katarína Pekařová / Uhorský karpatský spolok a jeho vydania 365

ELEKTRONIZÁCIA
Jaroslav Novotný / Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) organizací rezortu MŽP 369
Soňa Makulová / Okienko do internetu. Kedy používame predmetové adresáre webu? 380

RECENZIE
Anna Peťová / Katalogizácia v malých knižniciach 383

Z KNIŽNÍC
Anna Horičková – Edita Mäčková / Slovacikálne tlače z Országos Széczényi Könyvtár 384
Margita Milistenferová / Rozprávková noc v knižnici 385
Iveta Hurná / Poďte s nami do rozprávky 386
Jana Kušniráková / Knižnica Podtatranského múzea v Poprade 386

PODUJATIA
Dagmar Sabová / Zvládanie krízových situácií a ich následkov. CASLIN 2003 388
Klára Komorová / ABDOS 2003 389
Hana Hrušková / Medzinárodné bilaterálne vzťahy medzi Svätou stolicou a štátmi – skúsenosti a perspektívy 392

MUZEOLÓGIA
Beáta Mihalkovičová / Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre 393

OSOBNOSTI
Gabriela Žibritová / Profesor Štefan Pasiar a jeho vedecké dielo 395
Augustín Maťovčík / Prelom Sama Chalupku 399


LITERÁRNE PORTRÉTY
Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 401

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 403


ZAUJÍMAVOSTI
Danica Zendulková / Cestujeme online 405
Štefan Kolivoško / Knihy na hraniciach 407


KNIŽNICA 6-7/2003

 

Obsah

 

LEGISLATÍVA
Andrea Doktorová / Všeobecno-záväzné predpisy a ich uplatňovanie v knižničnej praxi 283
Gabriela Panáková / Revízia knižničných dokumentov 289

ELEKTRONIZÁCIA
Iva Horová – Radim Chvála / Zpřístupňováni digitalizovaných dokumentů: lokální aktivity versus celonárodní projekt? 290
Iva Celbová / Moderné trendy v oblasti knižničných systémov 296
Danica Zendulková / Program ISISMarc: Marc21 pod CDS/ISIS 300
Soňa Makulová / Okienko do internetu. Aké sú súčasné vyhľadávacie nástroje internetu? 302

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Vplyv UV filtra na degradáciu drevitých papierov 304

VZDELÁVANIE
Danuše Lošťáková / Celoživotné vzdelávanie - cesta dopredu cez prekážky, ale s pomocou ostatných 308

RECENZIE
Ivona Kollárová / Elektronicko-digitálne spracovanie rukopisov – vízia, inšpirácia, paradigma 312
Helena Saktorová / Dokument o procese s galejníkmi roku 1674 313
Marta Fórišová / Adam Baťán a jeho knižnica 315
Oleg Cvik / Ad – Je informačná veda vedou? 317

Z KNIŽNÍC
Andrea Doktorová – Marcela Horváthová / Jubilujúca Ústredná knižnica SAV 318
Božena Sobolová – Katarína Šušoliaková / Projekt Lastovička 321
Tomáš Leňo / Nové trendy vo Vihorlatskej knižnici v Humennom 323
Agnesa Šenitková / Štedrí čitatelia 325
Zuzana Sejková / Jubilujúca Podduklianská knižnica 326

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Na margo životných peripetií J. C. Hronského 327

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Oľga Pavúková / Modranský plač nad Ľudovítom Štúrom 330

PODUJATIA
Katarína Ďurovcová / Štvrtý ročník Týždňa slovenských knižníc 333
Milan Šišmiš / Knihovníci v službách genealógov 334
Iveta Hurná / Medzinárodný seminár Knižnica a detskí čitatelia 335

OSOBNOSTI
Miloš Kovačka / Právnik, historik, bibliograf, milovník Biblie. Storočnica Jána Vladimíra Ormisa (3. 6. 1903 - 18. 4. 1993) 339
Marta Matthaidesová / Prof. PhDr. Štefan Pasiar. 20. 7. 1913 - 11. 4. 1986 Bratislava 339
Miloš Kovačka / Pozdrav stretnutiu motešických rodákov 339

LITERÁRNE PORTRÉTY
Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 346

MEDAILÓNY
Alena Táborecká / Ing. doc. Alena Brunovská, DrSc. 348

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Slovenský spisovateľ 349

ZAUJÍMAVOSTI
Štefan Kolivoško / Jeho milosť, pán gróf, kradol 351


KNIŽNICA 5/2003

 

Obsah

 

KNIŽNICE
Jaroslav Jánoš / Knižnice zboru väzenskej a justičnej stráže 235

DIGITALIZÁCIA
Soňa Makulová - Vladimír Burčík / Európska únia podporuje rozvoj multimédií a digitálneho obsahu v Európe prostredníctvom programu ACTeN 240

DATABÁZY
Jaroslav Novotný / Medzinárodní informační a referenční systém pre státní (národní) geologiclou službu České republiky, Slovenska, Polska, Nemecka, Ralouska, Švýcarska a Slovinska. [MIRS-GS]. Projekt mezinárodní inovační kooperace. Minimální verze. Návrh 246

METODIKA
Anna Kucianová / Využitie funkčných požiadaviek na bibliografické záznamy 254
Daniela Slížová / Ako účtovať knižničné dokumenty. (Odporúčanie Odboru pre knižničný systém SR) 262

RECENZIE
Helena Saktorová / Reprezentatívna publikácia o fondoch Poľskej národnej knižnice 264
Pavol Parenička / (Ne)známi "medzigeneračníci" 265
Angela Škovierová / Slovenská, latinská a cirkevnoslovanská náboženská tvorba 15. - 19. storočia 266

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Beáta Vojteková / Vplyv zelených pigmentov na životnosť papiera a pergamenu 268

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Kontakty kollárovcov s bernolákovcami (k 210. výročiu narodenia Jána Kollára, 1793-1852) 271

PODUJATIA
Igor Zmeták / Odtajnenie sveta starých tlačí 273
Benjamína Jakubáčová / Libriáda - sviatok knihy 274

LITERÁRNE PORTRÉTY
Augustín Maťovčík / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 276

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj /Z ponuky vydavateľstva Lúč 279


KNIŽNICA 4/2003

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Kucianová / Medzinárodné desatinné triedenie a jeho súčasné problémy 187
Mária Okálová / Geografické názvy v systéme autorít, resp. predmetových hesiel 191
Barbara Kotalska / LCSH, RVM, RAMEAU, KABA - skúsenosti zo spolupráce v oblasti jazykov predmetových hesiel 197

DATABÁZY
Eva Králiková / Význam databázy Web of Science pre hodnotenie vedeckých prác a jej využívanie v Ústrednej knižnici SAV 201
Petra Pěnkavová / Elektronická knihovna časopisů (EZB) v Národní knihovně ČR 204
Ľubica Horáková / Virtuálna knižnica UK (Skúsenosti Knižnice a študijno-informačného strediska Jesseniovej LFUK pri jej budovaní a využívaní) 207

REŠTAUROVANIE
Peter Oravec / Kuriózny objav miniatúry 209

RECENZIE
Jozef M. Rydlo / Bibliografia o zločinoch komunizmu na Slovensku 211
Angela Stahovcová / Z produkcie menších tlačiarenských centier na Slovensku do roku 1900 215
Angela Škovierová / Prezentácia Kamaldulskej Biblie 216

PODUJATIA
Anna Kucianová / Novinky zo zasadnutia EC UDCC 217

Z KNIŽNÍC
Milan Gonda / Komunitná činnosť Oravskej knižnice 218
Soňa Budinská / Informácie pre občanov a partnerské knižnice NR SR 221
Silvia Kupcová / Noc v knižnici s Andersenom 222
Z webových knižničných stránok 223

LITERÁRNE PORTRÉTY
Pavol Parenička / Doplnky k Slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 225

MEDAILÓNY
Ľudmila Ďuranová / Botanička a ochranárka prírody RNDr. Edita Urvichiarová 227
Ľudmila Ďuranová / Teoretička umenia, prekladateľka a publicistka PhDr. Jarmila Račeková 228
Alena Táborecká / Eva Botťánková – zakladateľská osobnosť odboru história estetiky 228
Alena Táborecká / Juliana Cejpeková 229
Anna Šourková / Slovenská Grandma Moses 230

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Lúč 231


KNIŽNICA 3/2003

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Sam Brooks / Skúmanie akademických referenčných databáz prístupných na univerzitách 139

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Seriály a integrované zdroje hýbu informáciami ISBD (CR) - nový nástroj pre spracovateľov zdrojov na počkanie 144
Teresa Głowacka / Jazyk predmetových hesiel novej generácie 149
Anna Kucianová / Bibliografické citácie podľa normy ISO 690 153

SLUŽBY
Darina Janovská / Vymáhanie nevrátených výpožičiek vo verejných knižniciach 2. časť. Metodika súdneho vymáhania 156

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Nová pododba CD-ROM-u Slovenská národná bibliogarfia 161

RECENZIE
Andrej Riško / Je informačná veda vedou ? 165
Igor Zmeták / Prehistória a knižničné pramene - Velesova kniha 167
Peter Kolesár / Internet nie je len www 168

KALEIDOSKOP
Prečítali sme 169

Z KNIŽNÍC
Darina Kožuchová / Niekoľko postrehov a myšlienok z návštev amerických knižníc 171
Igor Zmeták / Historické vedomie a knižnica 175
Soňa Budinská / Z edičnej činnosti knižníc 176

PODUJATIA
Terézia Kaššayová / Literárnohistorické návraty 177

LITERÁRNE POTRÉTY
Doplnky k slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia 179

MEDAILÓNY
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Zakladateľka slovenskej národopisnej scénografie 181
Ľudmila Ďuranová / Amatérska výtvarníčka a fotografka Mária Zavadilová 182

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Perfekt 183


KNIŽNICA 2/2003

 

Obsah

 

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Paul Raabe / Čo je národná knižnica?      83

ELEKTRONIZÁCIA
Andrzej Padziński / Národný univerzálny súborný katalóg NUKAT     88
Milan Buno / Elektronická kniha v každodennej praxi      93
Vyhľadávanie informácií na internete     96

SLUŽBY
Darina Janovská / Vymáhanie nevrátených výpožičiek vo verejných knižniciach 1. časť. Podmienky súdneho vymáhania     98
Dušan Marcin / Nevidiaci v knižnici      104

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / Knižná kultúra "na ceste" po Slovensku alebo seminár Dejiny knižnej kultúry v Šariši a Bardejove    105
Igor Zmeták / Veda a mystika v šľachtickej knižnici za čias osvietenstva     107

RECENZIE
Jozef Hanus /Reštaurovanie a konzervovanie archiválií a kníh    110
Angela Škovierová / Knižná kultúra v produkcii knižníc   113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / K problému Chalupkiany         114

Z KNIŽNÍC
Marta Čomajová / Knižnice múzeí a galérií na Slovensku       116
Božena Blaháčová / Super star(kí) v Hornonitrianskej knižnici alebo rozprávky nečítajú iba deti      118
Tímea Bagačková Zollerová / Litokruhy v škole       119
Jana Poláková / Klub Omega a jeho literárny život    119
Soňa Budinská / Z edičnej činnosti knižníc        120

KALEIDOSKOP
Z www stránok        121

PODUJATIA
Plán podujatí bibliografickej sekcie SSK na rok 2003          124
Anna Kucianová / Česko-moravsko-slovenská bibliografická spolupráca        126

SPOLKOVÝ ŽIVOT
Anna Kucianová / Aktivity SNS IAML v roku 2002            128
Anna Kucianová / Vyhodnotenie činnosti bibliografickej sekcie SSK     129

LITERÁRNE POTRÉTY
Augustín Maťovčík / Doplnky k slovníku slovenských spisovateľov 20. storočia   130

MEDAILÓNY
Ludmila Mazalová / Všeslav najhorlivejší    132
Alena Táborecká / Priekopníčka v rozvoji teórie predškolskej výchovy     133
Alena Táborecká / Po stopách hájnikovej ženy     133
Alena Táborecká / Frajlenka Hološka     134

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva Mladé letá       135

PRÍLOHY
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2003 - 31. 1. 2003


KNIŽNICA 1/2003

 

Obsah

 

INFORMATIZÁCIA
Boris Prochádzka / Informačné technológie v Slovenskej republike a naše služby - dnes a zajtra   3
Katarína Kinčíková / Jednotný informačný systém a slovenské kultúrne dedičstvo    7

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ivona Kollárová / Kultúrne dedičstvo na informačných diaľniciach ?     10
Gabriela Žibritová / Ivan Galamboš, reštaurátor umeleckých a historických diel     15
Gabriela Žibritová / Tentoraz len o peniazoch (a výskume dejín knižnej kultúry)    17
Imrich Nagy / Príspevok k dejinám knižnice banskobystrického evanjelického gymnázia     18
Katarína Pekařová / Ročenky prírodných a technických vied na území Slovenska v rokoch 1701 - 1918     21

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Krčméryovská korešpondencia ako literárny a biografický prameň      25
Angela Škovierová / Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia     29

RECENZIE
Soňa Budinská / Knižnica európskeho štandardu     30

KALEIDOSKOP
Z www stránok    33
Prečítali sme       36

Z KNIŽNÍC
Ľubica Jedličková / Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre a vedecký výskum - nové skúsenosti, nové možnosti    37
Peter Haľko / Päťdesiat rokov Univerzitnej knižnice Prešovskej univerzity    39
Jana Amrichová / Dopočutia a dočítania     40
Ján Daniel / Päťdesiat rokov vedeckej knižnice vo Zvolene     41
Ondrej Čiliak
/ Regionálna bibliografia v Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi    44

ZO ZAHRANIČIA
Tímea Zollerová / Zoznámte sa s maďarskými knižnicami    45

PODUJATIA
Anna Peťová / Prieskumové jazyky     47
Augustín Maťovčík / Čo je národná knižnica ?     48
Danica Zendulková / Stretnutie národných distribútorov CDS/ISIS  48
Mária Rapošová / Výstava tisícročia     50
Angela Škovierová / K výskumu zámockých, meštianskych a cirkevných knižníc       51

SPOLKOVÁ ČINNOSŤ
Silvia Štasselová / Spolok slovenských knihovníkov v období 1999-2002 (1.časť)     54
Vít Richter - Tomasz Trancygier / Spýtali sme sa predsedu SKIP      74

OSOBNOSTI
Miloš Kovačka / Za Emíliou Holanovou       76

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky Slovenskej národnej knižnice       77
Peter Cabadaj / Z ponuky vydavateľstva PT       78
Súťaž Literárne Košice Jána Štiavnického     80

PRÍLOHY
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 10. 2002 - 15. 12. 2002
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 12. 2002 - 15. 1. 2003

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

May 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Viac informácií nájtete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  01 05 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Pozývame Vás na diskusiu s Ivetou Radičovou a Danielom Šmihulom pri príležitosti výročia [...]
Dátum :  09 05 2024
10
Dátum :  10 05 2024
11
Dátum :  11 05 2024
12
13
14
Dátum :  14 05 2024
15
Aká bola Natália Oldenburgová? Šľachtičná Natália Oldenburgová (1854 - 1937) nemala vždy [...]
Dátum :  15 05 2024
17
Dátum :  17 05 2024
18
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  18 05 2024
19
21
Dátum :  21 05 2024
22
Dátum :  22 05 2024
23
Dátum :  23 05 2024
24
Dátum :  24 05 2024
25
Viac informácií v tlačovej správe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  25 05 2024
26
27
28
Dátum :  28 05 2024
29
Dátum :  29 05 2024
30
Dátum :  30 05 2024
31
Po stopách Natálie Oldenburgovej Brodziansky kaštieľ so svojim priľahlým parkom sa už roky [...]
Dátum :  31 05 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library