Archív Knižnica 2015

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

Pre prístup k jednotlivým článkom, kliknite na obrázok daného čísla časopisu Knižnica - v novom okne sa otvorí celé číslo, po zadaní čísla strany v prehliadači, sa zobrazí žiadaný článok.

To access the single articles, click on the picture of the number of the magazine Knižnica - a whole number will be opened in the new window, after entering the page number in the browser, the requested article will appear.

Um auf die einzelnen Artikel zuzugreifen, klicken Sie auf das Bild des Magazins Knižnica nummer - eine ganze Nummer wird im neuen Fenster geöffnet, nach Eingabe der Seitennummer im Browser erscheint der gewünschte Artikel.

 

Knižnica 4/2015

Obalka Kniznica 

DIGITALIZÁCIA
Katarína Mažáriová / Slovenská národná knižnica úspešne ukončila projekt digitalizácie  3

ROK ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
Rok Ľudovíta Štúra v Slovenskej národnej knižnici (Vedecká konferencia k 200. výročiu narodenia Ľ. Štúra, 17. september 2015)  6
Peter Liba / Dejinné pôsobenie Ľudovíta Štúra 7
Vladimír Petrík / Testament alebo politický triler? 8
Marína Čarnogurská / Ľudovít Štúr a Ázia – funkcia „aziatov" v Štúrovej obhajobe dejinnej úlohy Slovanov 11
Ludwig Richter / Ľudovít Štúr v nemeckých encyklopédiách a slovníkoch 13
Mišo A. Kováč / Štúrovské múzeá a expozície 17
Gabriela Žibritová / Ľudovít Štúr a školy, knihy, knižnice 20
Mária Valová / Ľudovít Štúr a Hradec Králové 27
Augustín Maťovčík / „Taký tvor sa zriedka rodí..." (Ľudovít Štúr a Adela Ostrolúcka) 31

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM
Iveta Kilárová / Analýza vekovej, kvalifikačnej a mzdovej štruktúry odborných pracovníkov knižníc SR. Výsledky prieskumu 35

SLUŽBY
Darina Janovská / Služby Slovenskej národnej knižnice v kontexte služieb národných knižníc 45
Darina Janovská / 17. zasadnutie Národnej komisie pre služby v Slovenskej pedagogickej knižnici 50
Nikola Kianicová / Elektronické knihy v SNK a v knižniciach na verejných a štátnych vysokých školách na Slovensku 52

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (4. časť). Prevencia výskytu a eliminácia mikrobiologickej kontaminácie 56

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby V  61

ZO ZAHRANIČIA
Michaela Jotovová / Projekt Americké knižnice 2014   63
Alžbeta Martinická / Openbare Bibliotheek Amsterdam 68

Z KNIŽNÍC
Naďa Mičáková / Prázdninové programy v Podduklianskej knižnici 71

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová, Dominika Radičová / Detské časopisy vydávané na Slovensku v rokoch 1919 – 1938   73
Monika Kapráliková / Per aspera ad astram. Komorná knižnica Jána Smreka 81
Agáta Klimeková / Zrod a cesty knihy. Medzinárodná konferencia, máj 2015   89
Marek Rímsky / O čom si písali dve protikladné osobnosti slovenskej vedy 91
Anna Hučalová / Vychádza nejako veľa kníh 93

ARCHÍV
Mária Valová / Básnik Pavol Horov v zbierkach Literárneho archívu SNK  95

BIOGRAFISTIKA
Mária Rapošová / Najväčšou hodnotou mu bola rodina a literárna tvorba 102
Peter Cabadaj / Svetloslav Veigl a Slovenská katolícka moderna 113

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Podujatia na počesť Františka Hečka 116

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Miloš Kovačka jubiluje 117

 

Knižnica 3/2015

Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová, Daniela Gondová / Knižničný systém ako súčasť kultúrnej politiky štátu – bilancia a súčasnosť 3

SPOLUPRÁCA
Silvia Stasselová / Medzinárodná spolupráca knihovníckych združení na pôde IFLA a v krajinách V4. Úspešné príklady z histórie a zo súčasnosti Spolku slovenských knihovníkov a knižníc 11
Oľga Doktorová / Bratislavský hrad hostil 5. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. Začalo sa druhé kolo stretnutí 21

ROZHOVOR
Katarína Krištofová, Katarína Mažáriová / Práca doma prináša medzinárodné úspechy 25

SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Marketingová stratégia Slovenskej národnej knižnice na podporu využívania elektronických informačných zdrojov 27
Zuzana Prachárová / Nové eBooky v Slovenskej národnej knižnici 31

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 9. medzinárodná konferencia – máj 2015  33
Rozália Cenigová / Integrácia školských knižníc a verejných knižníc. Prvé skúsenosti 40

OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (3. časť). Metódy detekcie a identifikácie mikrobiologickej kontaminácie 45
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby citlivé na rozpúšťadlo alkohol (2. časť) 48

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Kníhkupecké povolania na európskom knižnom trhu 15. storočia 54
Helena Saktorová / Nové doplnky k turzovským knižniciam 63
Alica Krištofová / Posesorské záznamy v starých tlačiach v knižnici Trenčianskeho múzea 67
Marta Špániová / Katechizmus Leonarda Stöckela a jeho teologicko-filozofický odkaz 70
Ľudmila Ďuranová / Osobnosti metropoly východného Slovenska 72
Anna Šourková / Monografia o významnom slovenskom architektovi 73
Igor Válek / O krajanoch (nielen) pre krajanov 74

ARCHÍV
Ivana Weissová / Obrazový archív Ivana Stodolu v zbierkach Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 76

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Pavol Jozef Šafárik a jeho knihovnícke názory (K 220. výročiu narodenia dejateľa) 83
Peter Cabadaj / Rúbal perom, písal mečom (Pred 110 rokmi sa narodil Rudolf Dilong) 86
Mišo A. Kováč / 100. výročie narodenia Juraja Pašku, správcu Matice slovenskej ako národnej knižnice 88
Milan Gonda, Peter Cabadaj / Odišiel mladý (Spomienka na historika, básnika a publicistu Petra Maťovčíka pri príležitosti jeho nedožitých 50. narodenín) 91

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / K sedemdesiatke básnika a kolegu Ladislava Lajčiaka 93

 

Knižnica 02/2015

Obalka Kniznica 

RIADENIE
Monika Lopušanová / Úvodné slovo k Stratégii rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 3
Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2015 – 2020 4
VZDELÁVANIE
Zlata Houšková / Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků v ČR aneb Otázky (zatím) bez odpovědí 11
SLUŽBY
Zuzana Prachárová / Pätnásť rokov národnej licencie elektronických informačných zdrojov 15
OCHRANA DOKUMENTOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov (2. časť). Prejavy mikrobiologickej degradácie knižničných a archívnych materiálov 20
Ivana Beniačová, Vladimír Bukovský / Farebné súčasti papierového dokumentu – farby na poťahu a predsádke citlivé na rozpúšťadlo alkohol 22
DEJINY KNIŽNÍC
Mišo A. Kováč / Podnety na spracovanie dejín Slovenskej národnej knižnice po jej poštátnení 27
KNIŽNÁ KULTÚRA
Ludwig Richter / Nemecké preklady zo slovenskej literatúry o druhej svetovej vojne 32
Kolektív / Tractatus Cometographicus... (Žilina 1681) v dimenziách dobového Uhorska 35
Gabriela Žibritová / Úvod 35
Farkas Gábor Farkas / Pozorovania kométy z roku 1680 v Karpatskej kotline – dokumenty a záznamy 36
Gabriela Žibritová / Žilinská tlačiareň a Tractatus Cometographicus... 39
Jana Skladaná / Jazyková analýza pamiatky Tractatus Cometographicus... z roku 1681 42
Ladislav Druga / Tractatus Cometographicus... – pohľad astronóma 43
Gabriela Žibritová / Záver 44
Daniela Nazadová, Matej Maruniak / Theologia scripta 8 – kniha františkánov 45
Milan Ševčík / Zbierka exlibrisov Borisa Bálenta v historickej knižnici Západoslovenského múzea v Trnave 49
Augustín Maťovčík / 180. výročie literárneho almanachu Zora 54
Augustín Maťovčík / Prezentácia nových publikácií o Ľudovítovi Štúrovi 56
BIOGRAFISTIKA
Zdenko Ďuriška / Ctiboh Zoch (1815 – 1865). 200. výročie narodenia významného príslušníka štúrovskej generácie 58
Augustín Maťovčík / Dvojnásobné jubileum Michala Chrásteka (1825 – 1900)   63
Peter Cabadaj / „Prvný ke kňihám slováckim led lámal..." (260. výročie narodenia Jozefa Ignáca Bajzu) 65
Dana Lacková / Slovenský spev mu bol jedným z najkrajších. Pripomíname si 10. výročie úmrtia operného speváka Ladislava Pudiša 68
LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa... Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (2. časť) 70
Mišo A. Kováč / Bábky a ich knižní kamaráti. Bábkové divadlo v múzeu a knižnici 79
JUBILEÁ
Jaroslav Rezník / Vždy s nesmiernym zaujatím. Široko rozhľadený kultúrny dejateľ a literárny tvorca 81
Marta Špániová, Lucia Lichnerová / Ešte k jubileu Pavla Rankova 84
NEKROLÓG
Vladimír Petrík / Zomrel literárny vedec Michal Gáfrik 88

 

Knižnica 01/2015

Obalka Kniznica 

RÓMSKA KULTÚRA V KNIŽNICI
Roman Čonka / Rómska kultúra v digitálnej podobe. Štátna vedecká knižnica v Prešove ukončila realizáciu národného projektu Dokumentačno-informačné centrum rómskej kultúry 3
Roman Čonka / Erika Godlová: Poznaním svojej minulosti získavame možnosť lepšie formovať svoju budúcnosť 6
Erika Godlová / Barbora Botošová: Mojím cieľom je povýšiť rómsku hudbu a prezliecť ju z kroja do fraku 8

KNIHOVNÍCKE INŠTITÚCIE
Vít Richter, Bedřiška Štěpánová / Knihovnický institut Národní knihovny ČR a jeho funkce v systému knihoven 11

OCHRANA FONDOV
Ondrej Híreš / Mikrobiologická degradácia knižničných a archívnych materiálov. Mikroorganizmy v prostredí knižníc a archívov (1. časť) 20

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
Rozália Cenigová / Medzinárodný mesiac školských knižníc 2014 23

HUDOBNÉ KNIHOVNÍCTVO
Anna Kucianová / Pramene slovenskej hudby IV 28

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Kolokvium bibliografov 2014 30

ROZHOVOR
Gabriela Žibritová / Verejná knižnica – oáza pokoja v mediálnom hluku. Rozhovor o minulosti aj budúcnosti knižníc s PhDr. Klárou Kernerovou, bývalou riaditeľkou Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach 32

Z KNIŽNÍC
Emília Kudlová, Nadežda Mičáková / Dvadsať rokov práce so študentmi v rámci Hodín bibliografie v Podduklianskej knižnici vo Svidníku 40

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Inkunábuly – umenie európskych knižných tvorcov 15. storočia v zbierke Slovenskej národnej knižnice. Projekt výskumu prvotlačí z umenovedných hľadísk 42
Mária Pitáková / Aponiovci v dejinách knižnej kultúry. Vedecká konferencia v Oponiciach, 23. – 24. október 2014   52
Augustín Maťovčík / Príspevok k životopisu Vševlada Jozefa Gajdoša. Prednesené na vedeckej konferencii v Oponiciach 53
Dalibor Mikuláš / Slovenská emigrácia a slovenské lexikografické anglistické práce v Severnej Amerike 57
Gabriela Žibritová / Vzácne slovaciká na dosah... (Slovaciká v českom antikvariáte) 61

ARCHÍV
Mária Valová / Osobnosť Štefana Krčméryho vo svete fotografie. Z obrazových zbierok Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice 62
Mária Slošiarová / Čo Slovák – to človek alebo Karol Salva – človek – učiteľ 67
Peter Vítek / Osudy Jána Kristiána Flitnera a jeho súkromnej knižnice 73

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Martin Hamuljak a štúrovci. K 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra 76
Peter Mišák / Janko Jesenský (1874 – 1945) 78
Pavol Parenička / Tomáš Winkler (75-ročný) 81
Augustín Maťovčík / Spisovatelia Slovenska. Biografické príspevky o slovenských spisovateľoch a dejateľoch v časopise Knižnica (v rokoch 2005 – 2013)  84

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mária Rapošová / Ja som vždy ako malé dieťa. Spomienka na Jaroslava Vodrážku pri príležitosti 120. výročia jeho narodenia (1. časť) 86

 

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library