Archív Knižnica 2001

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 11-12/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Dušan Katuščák / Návrh na prechod knižničného systému Slovenskej republiky na MARC 21    593
Mária Kollárová / Projekt eIFL DIRECT       596
Darina Janovská / Päť rokov automatizovaného výpožičného systému v Slovenskej národnej knižnici    598

SLUŽBY
Jiří Polišenský / Verejné informačné služby knižníc (VISK)    603
Nový dánsky zákon o službách verejných knižníc    608

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Na záver 10. slovenskej bibliografickej konferencie      611
Deklarácia 10. slovenskej bibliografickej konferencie      612

OCHRANA DOKUMENTOV
Mirko Šnýdr / Ochrana bohemikálnej tlačenej produkcie 19. storočiavo fonde Národnej knižnice ČR        616
Hartmut Weber - Marianne Dorr / Digitalizácia ako metóda ochrany? (2. časť)     619
Mary-Lou E. Florian / Plesne v knižniciach a archívoch. Konídie a spóry        626

INFORMATIZÁCIA
Darina Janovská /Nový pohľad na informáciu      632
Paul Soriano / Homo communitas proti homo sapiens   633

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Dlho očakávaný sprievodca         635
K výročiu Jána Herkeľa a jeho všeslovanskej gramatiky    636
Encyklopedia Beliana        639

HERALDIKA
Milan Šišmiš /Cesty k symbolom Slovenskej národnej knižnice           640
Ľubomír Jankovič / K heraldickému supralibrosu Gregora Tribela      643

KNIŽNÁ KUKLTÚRA
Ivona Kollárová / No Time for Revolution       645

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    647
Z www stránok      649
Prečítali sme         650

Z KNIŽNÍC
Eva Vokurková / Činnosť depozitnej knižnice FAO  651
Helena Pangrácová / Slovenská pedagogická knižnica 45-ročná    652
Alexandra Kršková / Čitateľská anketa v Turčianskej knižnici a jej výsledky     654
Viera Baničová / Aktivity Považskej knižnice pre zrakovo znevýhodnených     655
Igor Zmeták / Knižná kultúra na Považí      656
Iveta Hurná / Prázdniny v knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove    656
Emília Antolíková / Albert Marenčin   657
Hedviga Tamarová / Bibliografia a regionálna bibliografia v Gemerskej knižnici      658
Dušan Marcin / Nevidiaci v knižnici    659
Jana Poláková / Medzi nami    659

RECENZIE
Helena Saktorová / Dejiny historických knižníc v Maďarsku       660
Anna Kucianová / Personálna bibliografia Tibora Andrašovana   662
Ivona Kollárová / Knižný obchod - integrujúci fenomén dejín komunikácie   663

PODUJATIA
Anna Peťová / Slovensko a internet v roku 2001    664
Katarína Soukupová 175. výročie narodenia Viliama Paulínyho-Thóta  664
Anna Kucianová / Štandardy vo vedeckých knižniciach    665
Anna Šourková / Biografistika       666
Marta Weissová / Seniori v knižniciach   667

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti   668
Kamila Fircáková / Z vydaní Univerzitnej knižnice v Bratislave   670

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.9. 2001-15.10. 2001


KNIŽNICA 10/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková / Operačný systém LINUX a jeho význam pre knižnice   537
Ladislav Lajčiak /
Elektronický fotoarchív SNK (digitalizačný projekt)    541

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Jarmila Majerová / Uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov v podmienkach národných knižníc   543
Harrnut Weber – Marianne Dorr
/ Digitalizácia ako metóda? (1. časť)   548
Miloš Kovačka
/ SNB a ochrana historických knižničných fondov    553
Branislav Bielik
/ Etika a prístup konzervátora – reštaurátora, historika i bežného čitateľa ku knihe    555

 

ARCHÍV
Helen Forde /Ochrana ako strategická funkcia a integrálna súčasť riadenia archívov – alebo môžeme sa bez nej zaobísť?    558
Sharman Smith
/ Obhajoba existencie knižníc – dôležitá vec pre ich prežitie     560
Jana Sochorová – Ľudmila Ochotnická
/ Štatistika medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej služby v Slovenskej republike za rok 2000    563

KNIŽNÁ KULTÚRA
Agáta Klimeková / Rukopisy a staré tlače vo fondoch mestskej knižnice Mikuláša Kopernika v Torúne    565

BIOGRAFISTIKA
Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia    567

PODUJATIA
Anna Kucianová /Bibliografická metodika noriem v akademických knižniciach    574

 

Z KNIŽNÍC
Milica Lesáková / Desať rokov odbornej bankovej knižnice    576
Marcela Feriančeková
/ Letný čitateľský tábor 2001   579
Marta Weisová
/ Škola v knižnici – knižnice v škole    579

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    580 
www stránok   581

OSOBNOSTI
Jozef Šelepec / Pri prameňoch knihovníckeho vzdelávania   582
Miloš Kovačka
/ Sedemdesiatiny Štefana Hanakoviča          584


Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj / Do Vašej pozornosti   585

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do národnej agentúry ISBN v SR od 16.8.2001 – 15.9.2001

 


KNIŽNICA 9/2001

 

Obsah

 

ELEKTRONIZÁCIA
Wim van Drimmelen /Výzvy pre národné pamäťové inštitúcie    477

 

INFORMATIZÁCIA
Pavol Rankov / Kyberkultúra v kyberpriestore podľa Pierra Lévyho: ďalší z konceptov informačnej spoločnosti     482

 

ZO ZAHRANIČIA
Alan Hopkinson / Prepojené knižničné a informačné služby na univerzite 21. storočia      486
Jadwiga Kolodziejska
/ Poľské knižnice na prelome storočí       492

 

RIADENIE
Boris Prochádzka / Patrí ekonomika do našej práce ?    495

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Ľubomír Jankovič / Digitálne vydanie troch pražských zbierok erbových listín na CD ROM    499
Judit Escedy V.
/ Európska databáza starých tlačí: HPB (Hand Press Book)   501

 

ARCHÍV
Terézia Kaššayová / Zdroje memoárovej literatúry v zbierkach    504

 

KALEIDOSKOP
Z www stránok    507
Zaujímavosti o knižniciach    509

 

RECENZIE
Miloš Šípka / Personálna bibliografia       510

 

Z KNIŽNÍC
Lucia Švecová, Mária Džavíková / Automatizovaný výpožičný systém v Univerzitnej knižnici v Bratislave     511  
Oľga Lauková
/ Knižnica v premenách času (ŠVK B.B. si pripomína 75. výročie vzniku)    513
Klára Kernerová
/ Jubilujúca Nova (1981 - 2001)    515
Jana Poláková
/ Odpustiť, ale nezabúdať . . .   516
J. Poláková, M. Špániková
/ Týždeň boja proti drogám v Štátnej knižnici v Trenčíne      517
Štefan Kolivoško
/ Zlodeji v knižniciach (alebo Kradlo sa, kradne sa, bude sa kradnúť?)    518
Milan Gonda
/ Informatizácia nás tlačí - zatiaľ iba veľmi šetrne   520
Elena Šimkaniová
/ Pierka spod Tatier     522

 

PODUJATIA
Agáta Klimeková, Gabriela Hamranová / Jubilejné 30. zasadanie ABDOS-u (Poľsko, Toruň 4.-7. 6. 2001)    523
Marta Fórišová
/ Sprostredkovateľská úloha nemeckého jazyka a kultúry v bratislavskom prostredí (Vermittlungsrolle der deutschen Sprache und Kultur im Raum Pressburg)  524
Jozef Beňovský
/ K výstave "Helsinky očami spisovateľov" v Martine   527

 

Z KNIŽNÝCH VYDANÍ
Peter Cabadaj /Do vašej pozornosti (Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev)     529

 

VZDELÁVANIE
Pavol Rankov / Diplomované práce obhájené na Katedre knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave v dňoch 29. a 31. 5. 2001    531

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR  od 16.7. 2001-15. 8. 2001


KNIŽNICA 8/2001

 

Obsah

 

Marta Nováková / Na úvod   409

 

VZDELÁVANIE
Gabriela Žibritová / Päťdesiat rokov vysokoškolského štúdia knižničnej a informačnej vedy na Slovensku   410
Katarína Ruttkayová
/ Začiatky vysokoškolského štúdia knihovedy a knihovníctva (osobné spomienky)     414
Štefan Kimlička
/ Súčasná koncepcia študijného odboru knižničná a informačná veda           416
Elena Sakálová
/ Ďalšie vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov        420
Štefan Kimlička
/ Kreditový systém štúdia odboru knižničná a informačná veda    423
Anna Čabrunová
/ Vedecko-výskumná činnosť Katerdry knižničnej a informačnej vedy FF UK po roku 1989    429
Michal Bako
/ Počiatky zavádzania výpočtovej techniky do výučby katedry      433
Eva Krištofičová - Marta Matthaeidesová
/ Uplatnenie absolventov Katedry knižničnej a informačnej vedy FF UK v praxi    434
Pavol Rankov /
Zahraničná spolupráca a medzinárodné aktivity katedry v deväťdesiatych rokoch    437
Absolventi katedry v našej knižnici     439
Poslucháči Katedry knižničnej a informačnej vedy o svojom štúdiu    445
Absolventi to naozaj nemajú jednoduché (Alebo "Komu česť, tomu česť. Trúba pastierovi".)    448

LEGISLATÍVA
Andrea Moravčíková / Právne aspekty licencií - ochrana databáz a ich úprava v právnom poriadku SR   450
Gabriela Kunová
/ CECUP A používateľské práva v elektronickom publikovaní     453

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Darina Janovská /Kódy odpovedí v medziknižničných výpožičných službách    457

RECENZIE
Sylvia Kováčová / Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti     459

PODUJATIA
Anna Kucianová / Dni regionálnej bibliografie   461
Marta Sakalová /
Knižničná komunita na pôde Žilinskej univerzity   462

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Špeciálne biografické slovníkové príručky      464

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov   465
Prečítali sme      466
Z www stránok   467

ĽAHKÝM PEROM
Štefan Kolivoško/  Tiene (digitálnej) budúcnosti   468

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 6. 2001-15. 7. 2001

 

 


KNIŽNICA 7/2001

 

Obsah

 

60. VÝROČIE SNK

Zuzana Bukovská / Perspektíva zakorenená v šesťdesiatročnej minulosti     345
Dušan Katuščák
/ Slovenská národná knižnica a stratégia slovenského knihovníctva         346
Milan Rakús
/ Uplatňovanie informačných technológií v SNK   348
Jarmila Majerová
/ Knižničné zbierky Slovenskej národnej knižnice     351
Peter Sabov
/ Ochrana knižničných a iných fondov v Slovenskej národnej knižnici    353
Miloš Kovačka
/ Slovenská bibliografická spoločnosť v kontexte národného bibliografického systému Slovenskej republiky   356
Mišo A. Kováč
/ Zakladateľské osobnosti Slovenskej národnej knižnice     357
Augustín Maťovčík
/ Literárnoarchívne, biografické a literárnomúzejné fondy Slovenskej národnej knižnice    359
Jozef Beňovský
/ Prezentácia múzejných zbierok SNK    360
Pavol Parenička
/ Snahy a zápasy o Slovenskú národnú knižnicu v Matine   362
Rada Slovenskej národnej knižnice       364
Pozdravy k 60. výročiu SNK    365

 

LEGISLATÍVA
Tuula Haavisto / Práca knižníc v elektronickom prostredí          368
Marcela Horváthová
/ Licenčný prístup k elektronickým informačným zdrojom - skúsenosti Ústrednej knižnice SAV   373
Pavol Baťalík
/ Porovnanie licenčných podmienok realizovaných a pripravovaných konzorcií na Slovensku    376
Tuula Haavisto
/CELIP - Platforma pre licenčné informácie v strednej a východnej Európe    378

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Marta Weissová / Štatistický pohľad na činnosť verejných knižníc    380
Mária Balkóciová
/ Nedopatrenie alebo úmysel?    383

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka - Zdena Kyšková / Konzervovanie Zayovskej knižnice (3. časť: Kyslosť knižnice)    385

 

BIOGRAFISTIKA
Anna Šourková / Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana     391

 

PODUJATIA
Anna Peťová
/ CASLIN 2001 a vecné spracovanie     392
Jozef Beňovský
/ Múzejná výstava o básnikovi Ivanovi Kraskovi    393
Tomasz Trancygier
/ Skúsenosti poľských kultúrnych inštitúcií po reforme verejnej správy    394

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov     396
Z www stránok                     397

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC
Priska Joščáková - Eva Kochanová - Milota Torňošová / Prieskum čitateľských požiadaviek a potrieb v krajskej štátnej knižnici Ľ. Štúra vo Zvolene    399
Katarína Kasalová
/ Hlasné čítanie deťom    401
Noc v knižnici     402
Soňa Budinská
/Oravská knižnica 50-ročná   402
Literárne Košice Jána Štiavnického    403

 

PRÍLOHA
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č.310 z 11. apríla 2001 k Návrhu Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 5. 2001-15. 6. 2001


KNIŽNICA 6/2001

 

Obsah

 

DOKUMENTY
Andrea Doktorová / Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006         285
Návrh opatrení vyplývajúcich z realizácie Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 pre ministra kultúry    287
Predpokladané požiadavky na finančné zabezpečenie niektorých opatrení v rezorte kultúry (v tis. Sk)     294

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová /Druhé vydanie formátu UNIMARC/Autority - zmeny a doplnky    296

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková
/Knižnica pod Windows - okná do sveta dokorán   301
Soňa Budinská
/ Virtuálna polytechnická knižnica     305
Soňa Budinská
/INVIK - Integrovaná virtuálna knižnica STK Praha     307
Mária Kollárová 
/Národné iniciatívy v oblasti digitálnych knižníc          309

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Knižnica Michala Godru    312

 

RECENZIE
Elena Saktorová / Výskum starých tlačí Gedeona Borsu   315

 

KNIŽNIČNÝ ŽIVOT
Klára Kernerová / Na okraj Týždňa slovenských knižníc   318
Štefánia Petercová
/ Knižničný sviatok v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach    319
Darina Janovská
/ Týždeň slovenských knižníc v Slovenskej národnej knižnici     320

 

KALEIDOSKOP
Prečítali sme      322
Knižnice verzus internet   323
Z www stránok    324

 

Z KNIŽNÍC
Marta Weissová / Činnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave v oblasti štatistického výkazníctva    326
Ľudmila Strohnerová
/ Podujatia pre knihovníkov Trenčianskeho kraja    327
Eva Sentucq
/ Knižnice v Alsasku   328
Eva Sentucq
 /Informačné a dokumentačné stredisko Rady Európy    330

 

PODUJATIA
Mária Kolárová / Inforum 2001    332
Klára Komorová
/ Konferencia o historických knižniciach v Čechách   333
Pavol Parenička
/ "Matičná podpora SNK"   334
Ladislav Lajčiak /
Navštívil nás Paul Wilkes, americký spisovateľ slovenského pôvodu   335

 

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík / Literárnohistorické iniciatívy Prof. PhDr. Petra Libu, DrSc. (Jubilejné marginálie)   337

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.4. 2001-15.5. 2001


KNIŽNICA 5/2001

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Viera Matejčíková - Mária Okálová / Cirkevné inštitúcie a náboženské osobnosti ako menné autority    229

 

ŠPECIÁLNE FONDY
Mariana Hatalová / Pohľadnice vo fonde knižnice    235

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Vladimír Bukovský - Ivan Kuka - Alena Maková / Konzervovanie Zayovskej knižnice  (2. časť: Rozsah poškodenia)     243

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Totálna nahota totality           248
Oľga Pavúková
/ Nad monografiou o Karolovi Štúrovi   249
Elena Midriaková
/ Šafárik stále živý                     250

 

ARCHÍV
Mária Slošiarová /Sprievodca po fondoch troch slovenských exilových osobností v zbierkach otawského archívu      252

 

ÚVAHA
Ladislav Lajčiak / Navigovanie knižníc do komunitných vôd     256

 

PODUJATIA
Anna Kucianová / INFOS 2001     258
Milica Lesáková
/ Kultúrna pamäť spoločnosti a odkaz 31. INFOS-u     260

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov    262
Z www stránok                     263
Prečítali sme                        264

 

Z NAŠICH KNIŽNÍC
Mária Balkóciová
/ Ako Krajská štátna knižnica v Žiline k budove prišla       265
A. Fedorová
/Z činnosti Mestskej knižnice v Brezovej pod Bradlom             268

 

ZO ZAHRANIČIA
Ann Curry / Načo návštevníci knižníc využívajú internet? (poznatky z Kanady)    269
Darina Janovská
/ Nová Alexandrijská knižnica pred otvorením     272
Rastislav Steranka
/ Unikátna softvérová domáca knižnica          275

 

RECENZIE
Samuel Jovankovič / Srbi na Slovensku    278

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16.3. 2001-15.4. 2001


KNIŽNICA 4/2001

 

Obsah

 

60. výročie vzniku Slovenskej národnej knižnice (Program osláv 22.-24. mája 2001)         173
Cesty k Memorandu a k Slovenskej národnej knižnici (Program osláv 6. - 7. júna 2001)    174
Deklarácia NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva       175

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Viera Matejčíková / Súbor menných korporatívnych autorít v SNK     177
Anna Peťová
/ Ešte raz o substantívnej inverzii      180

 

ELEKTRONIZÁCIA
Danica Zendulková
/ Knižnica pod Windows - okná k používateľovi dokorán    184

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Elena Midriaková / Príručka nemeckých historických knižných fondov v Európe. Zv. 4 Slovenská republika       189
Slávnostná prezentácia 4. zväzku Príručky nemeckých historických knižných fondov    192
Wilhelm Krull
/ Ktoré knihy zbiera národ?    193
Bernhard Fabian
 / Knižnice - uzly duchovnej a kultúrnej siete Európy    196
Marta Fórišová
/ Jakub Némety - bratislavský tlačiar prvej polovice 17. storočia   199
Agáta Klimeková
/ Internetizácia Lyceálnej knižnice v Kežmarku   202

 

BIBLIOGRAFIA
Kamila Fircáková / Publikačné aktivity Jozefa Repčáka v časopise Náš ľud    204

 

RECENZIE
Andrej Riško / Knižničná a informačná veda     208
Klára Komorová
/ Rukopisné katalógy cirkevných knižníc v Maďarsku     210
Eva Frimmová
/ Reformácia v 16. storočí a jej sociálne prejavy             211
Tlače 16. storočia v Diecéznej knižnici v Nitre                                        213 

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov               214
Moderná česká katolícka knižnica      215
Z www stránok                                216
Prečítali sme                                   217

 

PODUJATIA
Jozef Beňovský / Reál a predstava  218
Zem Slovensko v Martine                 219
Spomienkové stretnutie                    219
Klára Komorová
/ Tlače 16. storočia 220

 

OSOBNOSTI
Jozef Beňovský / Rozlúčili sme sa s Annou Hollou   221

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 2. 2001-15. 3. 2001


KNIŽNICA 3/2001

 

Obsah

 

Tomasz Trancygier / Marcové súvislosti

ELEKTRONIZÁCIA
Ján Grman / DAWINCI - nový automatizovaný multimediálny knižnično-informačný systém   119

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Dušan Katuščák / Tradičné komunikačné formáty MARC    127

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Oravec, Anna Slezáková / Zachránené prvotlače    134
Lívia Fábryová
/ Diecézna knižnica v Nitre   138
Vladimír Bukovský, Peter Sabov, Ivan Kuka
/ Konzervovanie Zayovskej knižnice (1. časť: História a stav knižnice)    143
Soňa Budinská
/ Knižnice v staroveku   147
Ján Matula
/ Gutenbergova spoločnosť medzinárodná   150

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Zabudnutý knihovník Čaplovičiány Leopold Bruck     151

 

ARCHÍV
Viera Sedláková / Archívne doplňovanie rukopisných hudobných fondov      153
Mária Slošiarová
/Novinky (nové prírastky) v zbierkach Slovenského archívu v Ottave  153


PODUJATIA
Anna Kucianová / UNIMARC v slovenskej katalogizácii 4 (Martin, 27.-29. november 2000)     155
Ľubomír Jankovič
/ Medzinárodný workshop projektu MASTER                  156

 

KALEIDOSKOP
Zo zahraničnej literatúry    157
Z www stránok       158
Z knižníc                160
Prečítali sme          164
Fragmenty z histórie knižnej kultúry      165

 

OSOBNOSTI
Augustín Maťovčík
/ K životnému jubileu Jozefa Kuzmíka         166
Augustín Maťovčík
/ Dve jubilejné podujatia                           167

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 1. 2001 - 15. 2. 2001


KNIŽNICA 2/2001

 

Obsah

 

ÚVOD
Soňa Budinská / Úloha každodenná    61


LEGISLATÍVA
Jaroslav Šušol / Východiská a princípy definovania európskej knižnej a publikačnej politiky   62


ŠTANDARDIZÁCIA
Lýdia Sedláčková / Súborný katalóg a metadátové univerzum   65
Mária Okálová
/ Budovanie súboru menných personálnych autorít v Slovenskej národnej knižnici    70
Lýdia Žáčiková
/ Formát US MARC v praxi Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici    73

 

PROFESIA KNIHOVNÍK
Esko Häkli  / Vodca alebo manažér: nesofistikované myšlienky o budúcnosti riaditeľa knižnice  75
Iveta Kilárová
/ Spoločenský status knihovníka v zrkadle asertivity     78

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Program záchrany, stabilizácie a konzervácie tradičných nosičov informácií Slovenskej republiky    80
Darina Janovská
/ PAC - medzinárodný program ochrany dokumentov v knižniciach  83
Príručka pre ochranu a identifikáciu filmového materiálu   84
Poškodenie a konzervovanie filmového materiálu             87

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Soňa Budinská / Zaujímavosti o historických nosičoch písma     89
Klára Komorová / Vzácna knižnica turčianskeho rodáka           91

 

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Švajčiarsky literárny archív v Berne      96 
Viera Sedláková / Hudobné osobnosti Slovenska       100 
27. Etnomuzikologický seminár (11.-12. december 2000, Bratislava)         101 

 

RECENZIE
Katarína Karabínová / Biele miesta v dejinách slovenskej literatúry 20. storočia   102 
Klára Komorová / Uhorskí študenti na viedenskej univerzite         102


KALEIDOSKOP
Zo zahraničných časopisov    104

Klára Kernerová / Z knižníc    106
Zaujímavosti o internete       109

 

OSOBNOSTI
Kamila Fircáková / Nezabúdajme na nich (Peter Tvrdý, 29. 6. 1850 - 24. 2. 1935)      110


TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC
Mária Kadnárová /Výzva       111


PRÍLOHA 

Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 12. 2000-15. 01. 2001


KNIŽNICA 1/2001

 

Obsah

 

NÁRODNÉ KNIŽNICE
Igor Prokop / Informácie a znalosti a úlohy národných knižníc    5
Darina Janovská
/Národné knižnice v rozvojových krajinách      14

 

VEREJNÉ KNIŽNICE
Anna Bučíková / Analýza stavu doplňovania knižničných fondov   17
Horst Neisser
/ Nové knižničné služby a podnikateľské zámery v nemeckých verejných knižniciach    20

 

SLUŽBY
Darina Janovská / Národná komisia pre služby pri Slovenskej národnej knižnici    25
Darina Janovská
/ Ako to riešite Vy     26

 

BIBLIOGRAFIA
Miloš Kovačka / Bibliografia dejín knižnej kultúry krajín strednej Európy    27


KNIŽNÁ KULTÚRA
Nora Baráthová / Lyceálna knižnica v Kežmarku    31
Július Valach
/ Vplyv lýcea a knižnice v Kežmarku na orientáciu študentov   32

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Mikrobiologický aspekt konzervovania historických dokumentov    35
Vladimír Bukovský, M. Trnková, Anna Slezáková
/ XI. Seminár reštaurátorov a historikov    39

 

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Štefánikovské pramene a pamiatky v Slovenskej národnej knižnici v Martine     41

 

PODUJATIA
Klára Kernerová / Knižnice súčasnosti 2000          43
Anna Kucianová
/ Dni vedeckých knižníc 2000       45
Anna Bučíková
/ Doplňovanie knižničných fondov   46

 

RECENZIE
Ludmila Mazalová / Ďalšie kamienky do mozaiky dejín     47

 

KALEIDOSKOP   
Zo zahraničných časopisov          49
Databázový trh - Online, CD ROM a Web   51
Z českých knižníc   52

 

Z EDIČNEJ ČINNOSTI
Literárne kluby sa prezentujú     54

 

SÚŤAŽ
Literárne Košice Jána Štiavnického 6. ročník     55

 

PRÍLOHA
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 10. 2000-15. 11. 2000
Knihy nahlásené do Národnej agentúry ISBN v SR od 16. 11. 2000-15. 12. 2000

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

June 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
Dátum :  01 06 2024
2
3
4
Dátum :  04 06 2024
5
Dátum :  05 06 2024
6
Dátum :  06 06 2024
7
Dátum :  07 06 2024
8
Dátum :  08 06 2024
9
10
11
Pozývame vás na spomienkové soireè na M.A.Kováča v LM SNK 11. júna 2024 o 17. h. v Národnej [...]
Dátum :  11 06 2024
12
Viac informácií sa dozviete v tlačovej správe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  12 06 2024
13
Dátum :  13 06 2024
14
Dátum :  14 06 2024
15
Dátum :  15 06 2024
16
17
18
Pozvánku a link na prihlásenie nájdete v prílohe. Tešíme sa na Vás.
Dátum :  18 06 2024
19
Dátum :  19 06 2024
20
Dátum :  20 06 2024
21
Dátum :  21 06 2024
22
Dátum :  22 06 2024
23
24
25
Dátum :  25 06 2024
26
Pozvánku nájdete v prílohe. Tešíme sa na vás.
Dátum :  26 06 2024
27
Dátum :  27 06 2024
28
Dátum :  28 06 2024
29
Dátum :  29 06 2024
30

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library