Archív Knižnica 2005

Časopis KNIŽNICA  |  Knižnica 2024 - ročník 25  |  Knižnica 2023 - ročník 24  |  Knižnica 2022 - ročník 23  |  Knižnica 2021 - ročník 22  |  Knižnica 2020 - ročník 21 |  Knižnica 2019 - ročník 20  Knižnica 2018 - ročník 19  |  Knižnica 2017 - ročník 18  |  Knižnica 2016 - ročník 17  |  Knižnica 2015 - ročník 16  |   Knižnica 2014 - ročník 15  |  Knižnica 2013 - ročník 14  |  Knižnica 2012 - ročník 13  |  Knižnica 2011 - ročník 12  |  Knižnica 2010 - ročník 11  |  Knižnica 2009 - ročník 10  |  Knižnica 2008 - ročník 9  |  Knižnica 2007 - ročník 8  |  Knižnica 2006 - ročník 7  |  Knižnica 2005 - ročník 6  |  Knižnica 2004 - ročník 5  |  Knižnica 2003 - ročník 4  |  Knižnica 2002 - ročník 3  |  Knižnica 2001 - ročník 2  |  Knižnica 2000 - ročník 1  |  

 

KNIŽNICA 12/2005

 

Obsah

 

O ČÍTANÍ
Pavol Rankov / Problematika a problémy čítania krásnej literatúry na Slovensku v súčasnosti    3
Mária Pešeková / Sociologicko – psychologické príčiny ústupu čítania beletrie pred elektronickými médiami   9
Miloš Kovačka / Čítanie ako azyl - Čítanie ako étos    13
Mária Ramháb - Rózsa Mária Bariczne / Veľká kniha – Maďarsko 2005    19
Bogumiła Staniów / Perspektívy a problémy čítania krásnej literatúry na začiatku 21. storočia (na základe skúseností poľských verejných knižníc)    21
Eva Fazekasová / Súčasné problémy techniky čítania najmladšej generácie    26
Margita Milistenferová / Čítanie detí a mládeže v Knižnici pre mládež mesta Košice    30
Milan Gonda / Čítanie nezahynie    33
Dorota Kopasová / Dieťa a motivácia k čítaniu z hľadiska zdokonaľovania kvality jeho života    35
Štefan Hanakovič / Kniha (ne)má perspektívu?    37

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Prístupnejšie viacjazyčné katalógy    41

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová / Bibliografická činnosť v regionálnych knižniciach SR v roku 2004. 1.časť Bratislavský a Trnavský kraj    46

Z KNIŽNÍC
Dana Kochová / Práce s dětským čtenářem   49
Veronika Chorvatovičová / Čím tie deti potešíme, čo tak pre ne pripravíme    51

 

BIOGRAFISTIKA
Writers of Slovakia - Spisovatelia Slovenska
Augustín Maťovčík / Ľudovít Štúr   54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev   56

ARCHÍV
Zakladacia listina Slovenskej národnej knižnice z 9. júla 1938  58


KNIŽNICA 11/2005

 

Obsah 

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Marie Balíková / Viacjazyčný predmetový prístup do katalógov národných knižníc (MSAC). Spolupráca Českej republiky so Slovenskom, Slovinskom, Chorvátskom, Macedónskom, Litvou, a Lotyšskom 3
Eeva Murtomaa / Sú dáta záznamov vo formáte MARC použiteľné pre model FRBR? Funkčné požiadavky pre bibliografické záznamy 9

Z KNIŽNÍC
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica 3. časť 12
Eva Maláčková / Spoločná česko-slovenská digitálna knižnica 20
Monika Kratochvílová / Změna paradigmatu knihoven a seminář Proměna knihovny v komunitní centrum 21
Branislava Gajdošová / Nemecká študovňa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 23
Marcela Feriančeková / Knižničný Vševedko 24
Milan Gonda / Slovensko-slovenské partnerstvo 25

KNIŽNÁ KULTÚRA
Peter Sabov / Významné tlače z dielne Alda Manutia 26
Lívia Fábryová / Život a smrť v knihe 28
Klára Komorová – Helena Saktorová / Švajčiarska kniha v stredoeurópskom priestore v 16. – 18. storočí 30
Milan Šišmiš / Erbové listiny 31
Augustín Maťovčík / Almanach Zora 32
Klára Komorová / Vernisáž výstavy Modrá krv, tlačiarenská čerň – šľachtická knižnica 1500 – 1800 35

ARCHÍV
Mária Slošiarová / Anna Lacková-Zora. Zo zbierok ALU SNK v Martine 36
Ivana Weissová / Jozef Gregor-Tajovský. Obrazový archív v ALU SNK v Martine 42
Mária Valová / Emil Boleslav Lukáč. Obrazový archív v ALU SNK v Martine 48

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 52
Mišo A. Kováč / Tvorca bibliograficko-informačných systémov. K jubileu M. Kovačku 55


KNIŽNICA 10/2005

 

Obsah

 

KNIŽNIČNÉ VÝSKUMY
Milada Šudíková / Budúcnosť verejných knižníc 3
Marta Matthaeidesová / Od rizika vylúčenia k právu na začlenenie Problematika prieskumu prístupu k informáciám a využívaniu knižničných služieb zrakovo postihnutými používateľmi 13
Ľubica Mojská / Prieskum zrakovo postihnutých používateľov knižníc 19

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Aktivity pracovnej skupiny FRANAR 24

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lucia Lichnerová / Metóda fingerprintu 29
Augustín Maťovčík / Distribúcia tlačí v období nášho národného obrodenia 34
Alena Benešová / Dejiny knižnej väzby 35
Klára Komorová / Hungarikálna zbierka Franckeschen Stiftungen v Halle 37
Klára Komorová / Z histórie jezuitskej univerzitnej knižnice v Trnave 38

PODUJATIA
Milan Šišmiš / Slovenskú národnú knižnicu navštívil veľvyslanec Indickej republiky 39
Danica Zendulková / II. svetový kongres používateľov CDS/ISIS 40
Anna Kucianová / Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografov 2005 42
Vít Richter / Týden knihoven 2005 skončil 43
Tomasz Trancygier / Seminár o kríze čítania 44

ROZHOVOR
Iveta Kilárová – Tomasz Trancygier / Perspektíva Odboru pre knižničnú sústavu SNK v Martine 46

GENEALÓGIA
Darina Janovská / Kniha o rodostrome a jeho výtvarnom stvárnení 48

BIOGRAFISTIKA
People for Europe – Ľudia pre Európu
Peter Cabadaj / Matej Bel 51
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Prvá ordinovaná žena v evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 54
Ľudmila Ďuranová / Klavírna virtuózka a hudobná pedagogička Zita Strnadová 55
Anna Šourková / Slovenský slávik 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských vydavateľstiev 58


KNIŽNICA 9/2005

 

Obsah

 

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Okálová / Čo nového v oblasti Autorít (IFLA, Oslo, 2005) 3

ELEKTRONIZÁCIA
Elektronická knižnica Milana Hodžu v Slovenskej národnej knižnici
Miloš Kovačka / Ku koncepcii Elektronickej knižnice Milana Hodžu 5
Oliver Ardo – Martin Katuščák / Technologické zabezpečenie Elektronickej knižnice Milana Hodžu (prvá etapa) 12
Daniela Birová / Infolib nie je konkurencia 13

KNIHOVNÍCKA PROFESIA
Gražyna Bilska / Spokojnosť knihovníkov s povolaním 15
Vít Richter / Věková, vzdelanostní a mzdová struktura pracovníků knihoven v České republice 21

ČÍTANIE 2005
Pavol Rankov / Informačné správanie detských používateľov knižníc 30

Z KNIŽNÍC
Soňa Budinská / Počítačová učebňa pre telesne postihnutých a sociálne slabých v Mestskej knižnici v Piešťanoch 33
Darina Janovská / Francúzska národná knižnica. 1. Knižnica F. Mitteranda 35

KNIŽNÁ KULTÚRA
Lívia Kurucová / Vydávanie vedeckej prírodovednej literatúry na území Slovenska v rokoch 1790 – 1800 42
Marcela Domenová / Historické knižné fondy a nové katalógy z ŠVK Prešov 45
Branislav Bielik / Šitie kníh skobkami 46

BIOGRAFISTIKA
Metodika spracúvania biografických diel
Pavol Parenička / Biografická dokumentácia ako základ tvorby biografických diel 47
Zdenko Ďuriška / O jednej knihárskej dielni a rodine 50
Augustín Maťovčík / Spisovateľove osudové „sváry s dobou“. (K 20. výročiu úmrtia Jána Bodenka) 53

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 55


KNIŽNICA 8/2005

 

Obsah

 

KNIŽNÁ KULTÚRA
Gabriel Szeghy / Slovenská transkripcia uhorských rodových mien a priezvisk? 3
Lucia Lichnerová
/ Metóda fingerprintu ako nástroj na identifikáciu starých tlačí 6
Michaela Mikušová / Vydávanie a distribúcia štúrovských tlačí 10
Petronela Bulková / Ilustrácie vo vybraných dielach Juraja Fándlyho 14

RECENZIE
Helena Saktorová / Príspevok k dejinám typografie v Uhorsku 19
Helena Saktorová
/ Korešpondencia Alexeja Turzu 20
Ľubica Bartalská
/ Stodvadsať rokov slovenskej tlače v Amerike 21
Marta Weissová / Infomedlib jubiluje 24

PODUJATIA
Mišo A. Kováč / Dni Milana Hodžu 2005 26
Cena a prémie Jozefa Miloslava Hurbana za biografické diela vydané v roku 2004 27

Z KNIŽNÍC
Anna Kucianová / Slovenská národná skupina IAML. Správa o činnosti v roku 2003 a 2004 29
Klára Kernerová
/ O čítaní a babičkách 30
Silvia Myšiaková
/ Ocenenie 15-ročnej činnosti Oddelenia odbornej literatúry Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi 33
Margita Milistenferová
/ Týždeň detskej knihy 35
Veronika Chorvatovičová
/ Prichádzame z rozprávky 36
Krídla Ivana Laučíka 39
Milan Gonda / Fundovaný nečitateľ 39
Darina Kráľová
/ Obecné knižnice v Trnavskom kraji v súčasnosti 41

ARCHÍV
Ivana Weissová / Martin Kukučín 42
Mária Valová / Maša Haľamová 47

BIOGRAFISTIKA
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Redaktorka a televízna publicistka Tatiana Syneková 52
Ľudmila Ďuranová / Hudobná redaktorka Viera Režuchová 52
People for Europe – Ľudia pre Európu 
Augustín Maťovčík / Ján Kollár 53


KNIŽNICA 7/2005

 

Obsah

 

Z KNIŽNÍC
Helena Pangrácová - Rozália Cenigová / Stav školských knižníc v rokoch 2001 - 2004 3
Marta Weissová
/ Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok 2004 7

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský - Mária Trnková / Deacidifikácia papiera. 2. časť: Deacidifikácia v nevodnom kvapalnom prostredí. 14
Branislav Bielik / 9. medzinárodný seminár Spoločnosti českých knihárov 18

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Harmonizácia vo vecnom spracovaní 19
Anna Peťová / Zápis geografických názvov v UNIMARC a MARC 21 21

KNIŽNÁ KULTÚRA
Emil Rišian - Ivana Poláková / Vydavateľstvá, knižnice, knižná kultúra 23
Imrich Nagy
/ Dejiny knižnej kultúry pre budúcich historikov 27
Ivona Kollárová
/ Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty v Modre 29
Helena Saktorová
/ Turzovské tlače v Jagelovskej knižnici v Krakove 34

RECENZIE
Miloš Kovačka / Veršované povesti z Turca 37
Igor Zmeták / "Da Vinciho kód" - úspešná historická fabulácia 38

ARCHÍV
Eva Pástorová / Nevyčerpateľný zdroj poznania minulosti. Pavol Jozef Šafárik v Archíve literatúry a umenia SNK 40
Jarmila Gráfová
/ Exilové rukopisné dokumenty v Archíve literatúry a umenia SNK 41
Magdaléna Brincková - Ivana Weissová
/ Žena tak či onak nekaždodenná. Archív Márie Rázusovej-Martákovej vo fondoch ALU SNK. 2. časť: Rukopisný archív 44

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Mišo A. Kováč / Divadelná výstava a literárne múzeá, archívy a knižnice 47
Mišo A. Kováč
/ Regenerácia expozície P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne 49

BIOGRAFISTIKA
Peter Cabadaj / Mág slovenského slova. 100. výročie narodenia Rudolfa Dilonga 52
Zaujímavé ženy v našej histórii
Alena Táborecká / Uhorská kráľovná Mária 54
Alena Táborecká / Barbora Celjská 55

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Ladislav Lajčiak šesťdesiatročný 56

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58

FEJTÓN
Štefan Kolivoško / O čítaní 60


KNIŽNICA 5-6/2005

 

Obsah

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Vladimír Bukovský / Digitálne nosiče informácií a ich ochrana 3
Vladimír Bukovský - Mária Trnková - Jozef Hanus / Deacifikácia papiera 1. časť: Deacidifikácia vo vodnom a plynnom prostredí 6

DIGITALIZÁCIA
Ľubica Jedličková / Projekt tvorby, uchovávania a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov na SPU v Nitre 12

KNIŽNÁ KULTÚRA
Angela Škovierová / Drobné tlače niekoľkých neznámych slovenských osobností v predbielohorských Čechách 16
Anna Veselská
/ Knižnica Johanna Heinricha Bisterfelda 18
Tomasz Trancygier
/ Dejiny knižných značiek na Slovensku 20
Ľubomír Jankovič o knižných značkách  21

METODIKA
Záväzné stanovisko 1/2005 z 1. mája 2005 vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 23
Alžbeta Martinická / Poradie prvkov záznamu v Master Reference File (MRF) 25
Anna Kucianová
/ Metodika vypĺňania formulára série D. záverečné a kvalifikačné práce vo formáte MARC 21 28
Anna Kucianová
/ Metodika vypĺňania formulára série D. záverečné a kvalifikačné práce vo formáte UNIMARC 38

Z KNIŽNÍC
Nadežda Mičáková / Fotografiou rozdáva krásu 44
Klára Kernerová
/ Knižnica na ulici 45
Anna Horičková - Edita Mäčková / Týždeň slovenských knižníc v SNK 47

ARCHÍV
Július Valach / Archívy a archivári vo fondoch Štátneho archívu v Banskej Bystrici 48
Emília Očková / Fraňo Kráľ v Archíve literatúry a umenia SNK 51

BIBLIOGRAFIE
Ľubica Moncmanová / Personálna bibliografia Pavla Jozefa Šafárika 2. diel. 55
Daniel Dian
/ Z diela Jána Pavla II. 56

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / People for Europe - Ľudia pre Európu Pavol Jozef Šafárik 58
Ladislav Lajčiak
/ Vivat Bešeňovský 60
Pamiatke Michala Fedora 63
Miloš Kovačka
/ Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí 63
Peter Liba
/ Z nepísaných záznamov 64
Mišo A. Kováč / Tvorca spoločenstiev 64
Lukáš Kráľ
/ Prvý medzi rovnými 66
Tatiana Šárová
/ Obdivuhodný šéf 67
Štefan Hanakovič / Dozrievanie s priateľmi 67
Augustín Maťovčík
/ Duchovné putá a priateľstvá 69
Stanislav Rakús
/ Mať vysoké ciele a ideály 70

PODUJATIA
Mária Meleková / Obzretie sa za seminárom Marketing a public relations elektronických informačných služieb 71
Mária Rapošová
/ Nevšedný kultúrny zážitok 72

JUBILEÁ
Klára Komorová / Július Valach - životné jubileum 73

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 74
Augustín Maťovčík
/ Poetická tvorba Pavla Janíka 76


KNIŽNICA 4/2005

 

Obsah

 

DIGITALIZÁCIA
Milan M. Konvit / Architektúry pre digitálne riadenie autorských práv 3
Erik Kriššák
/ Možnosti typologizácie beletrie na internete 9

Z KNIŽNÍC
Tibor Trgiňa / Univerzitná knižnica v Bratislave v nových priestoroch 14
Darina Janovská
/ Možnosti stážovania vo Francúzsku 19
Darina Janovská
/ Verejná informačná knižnica v Národnom centre kultúry a umenia G. Pompidou v Paríži 20
Pavla Kánská - Soňa Budinská
/ Ústredná knižnica Filozofickej fakulty MU v Brne 26
Anna Horičková / Problémy retrospektívneho doplňovania knižničných fondov v SNK 29

ŠTANDARDIZÁCIA
Anna Peťová / Vecná katalogizácia v MARC 21 31

BIBLIOGRAFIA
Anna Kucianová - Ivana Poláková / Koordinácia bibliografickej činnosti 38

KNIŽNÁ KULTÚRA
Anna Veselská / Slovenské tlače 18. storočia vo vzťahu k národnostnému zloženiu obyvateľov na území dnešného Slovenska 41
Igor Zmeták / Historické astronomické tlače a hvezdári v Trenčianskom kraji 45

RECENZIE
Iveta Kilárová / Etnologická gramotnosť knihovníka 47
Andrej Riško / Jazyk predmetových hesiel 49
Mišo A. Kováč
/ Básnik Ján Motulko po čase-nečase 51

ARCHÍV
Magdaléna Brincková - Ivana Weissová / Žena tak alebo onak nekaždodenná. Archív Márie Rázusovej-Martákovej vo fondoch ALU SNK 53

PODUJATIA
Ján Figeľ / Európa ako spoločenstvo kultúr 56
Tomasz Trancygier / INFOS 2005 57
Darina Janovská
/ Hlavné mesto knihy 58

JUBILEÁ
Miloš Kovačka / Mišo Kováč Adamov v máji 2005 jubiluje: 75 59

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 62
Augustín Maťovčík
/ Malý panteón vedy a techniky 64


KNIŽNICA 3/2005

 

Obsah

 

OCHRANA DOKUMENTOV
Alena Maková / Vplyv mikroorganizmov na zbierkové fondy a človeka v knižniciach a archívoch 3
Alena Maková
/ Poškodenie archívnych a knižničných dokumentov vplyvom mikroorganizmov 4
Peter Ferianc – Domenico Pangallo
/ Faktory ovplyvňujúce rast a rozmnožovanie mikroorganizmov v uzatvorených priestoroch 10
Miroslava Machariková – Magdaléna Lisalová / Detekcia kontaminácie – dôkaz prítomnosti mikroskopických húb, odbery, kultivácia, identifikácia 13
Ľubica Perďochová
/ Detekcia kontaminácie 17
Magdaléna Lisalová – Miroslava Machariková
/ Riziko pôsobenia mikroskopických húb v archívoch a knižniciach na zdravie človeka 19
Jozef Hanus – Emília Hanusová
/ Využitie etylénoxidu pri eliminácii mikrobiologickej kontaminácie archívnych a knižničných fondov 22
Mária Štefkovičová / Kontrola účinnosti sterilizácie a dekontaminácie 29
Ivan Galamboš / Mikroorganizmy v praxi reštaurátora 31
Zuzana Kapišinská / Reštaurovanie pastelu Paul I. – Kaiser von Russland 34
Alena Maková
/ Praktické skúsenosti s konzervovaním kontaminovaného materiálu 37
Jana Kubíková
/ Legislatíva pri práci s mikroorganizmami a kontaminovaným materiálom 42

METODIKA
Ľudmila Rohoňová / Polia 01X-09X a Identifikačné čísla a kódy vo formáte MARC 21 44

ZO ZAHRANIČIA
Klára Kernerová / Francúzske impresie 52

JUBILEÁ
Mišo A. Kováč / Publicistka Zuzana Bukovská 56
Mišo A. Kováč / Fotografista Filip Lašut 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 58
Augustín Maťovčík
/ Vševlad Jozef Gajdoš – V tichu kláštorov a knižníc 60


KNIŽNICA 2/2005

 

Obsah

 

AUTORSKÉ PRÁVO
Ján Kováčik / K niektorým otázkam autorského práva a knižníc 3

ŠTANDARDIZÁCIA
Mária Gašparová / Predmetové heslo typu autor/názov diela vo formáte MARC 21 13
Alžbeta Martinická
/ Poradie prvkov záznamu v Medzinárodnom desatinnom triedení 17

VEREJNÉ KNIŽNICE
Jaroslav Novotný / Veřejné knihovny ve veřejném sektoru 20

KNIŽNÁ KULTÚRA
Klára Komorová / Bohemiká a moraviká 16. storočia v slovenských knižniciach 28
Ivona Kollárová
/ Časť knižnice Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici od roku 2004 "historickým knižničným fondom" 32
Klára Komorová - Helena Saktorová / Knižná kultúra Trnavy a okolia 33
Anton Tyrol
/ Vatikánsky kódex gr. 1209, B/03 35

PRÁCA S ČITATEĽOM
Pavol Rankov / Skúsili sme to inak 40
Štefan Kolivoško
/ Prečo odchádzajú? 41

RECENZIE
Jozef Králik / Lexikón pre každého 44
Andrej Riško
/ Ako koordinovať profily doplňovania knižničných fondov 44

ARCHÍV
Mária Valová / Obrazový archív Margity Figuli vo fondoch Archívu literatúry a umenia Slovenskej národnej knižnice 46

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO
Eva Geršiová / Natália Oldenburgová - neter Alexandra Sergejeviča Puškina 50
Mária Rapošová
/ Alexyho genius loci 51

PODUJATIA
Angela Škovierová / Františkánsky duch v hudbe, literatúre a umení 53
Anna Kucianová
/ Vyhodnotenie činnosti Bibliografickej sekcie SSK za rok 2004 54

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z ponuky slovenských knižných vydavateľstiev 57
Augustín Maťovčík /
Básnická skladba Proglas 59


KNIŽNICA 1/2005

 

Obsah

 

AUTORSKÉ PRÁVO
Tarja Koskinen-Olsson / Všeobecná informácia o Smernici 2001/29/EC o zosúladení určitých aspektov autorských a príbuzných práv v informačnej spoločnosti a jej implementácia v členských štátoch Európskej únie 3
John-Willy Rudolph / Význam zastupovania a poverenia udeleného nositeľmi práv organizácii rozmnožovacích práv (OPR) v oblasti reprografie 9

ŠTANDARDIZÁCIA
Ľudmila Rohoňová – Mária Gašparová / Názvové údaje vo formáte MARC 21 s aplikáciou Anglo-amerických katalogizačných pravidiel (AACR 2). 2. časť. Pole 245 Údaje o názve 17
Darina Mazuchová / Zmeny MDT v triede 36 – Sociálna starostlivosť 22
Emil Rišian – Ivana Poláková / Príprava jednotného elektronického formulára pre štatistické zisťovanie v rezorte kultúry 25

KNIŽNÁ KULTÚRA

Miloš Kovačka / Falzum v bibliografii 29
Peter Sabov / Rekonštrukcie historických knižníc v podmienkach Slovenskej národnej knižnice v Martine 33
Eva Augustínová / Literatúra cestopisného charakteru vydaná na území Slovenska v 18. storočí 35
Adriana Matejková / Cestopisné črty v diele Eduarda Lopéza a Johanna Huga 38
Agáta Klimeková / Tristoročné jubileum kníhtlačiarskej činnosti v Kežmarku 42
Milan Gonda / Zrekonštruovaná Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne 45
Anna Gašparovičová / Medzinárodný literárny festival Jána Smreka v Pezinku 46

ARCHÍV
Karin Šišmišová / Čitateľský denník Fedora Ruppeldta. Z archívnych zbierok SNK 47

BIOGRAFISTIKA
Augustín Maťovčík / Hudobnícka rodina Žaškovských na Orave 50
Augustín Maťovčík / Andrej Žaškovský (1794 – 1866) 51
Peter Cabadaj / František Žaškovský (1819 – 1887) 51
Pavol Parenička / Andrej Žaškovský ml.(1824 – 1882) 53
Pavol Parenička / Jozef Žaškovský 53
Zaujímavé ženy v našej histórii
Ľudmila Ďuranová / Spisovateľka, publicistka a horolezkyňa Vlasta Štáflová (rod. Košková) 54
Ľudmila Ďuranová / Poetka, výtvarníčka a prekladateľka Zuzana Vašková 55
Gabriela Hamranová / Slováci v Maďarsku a ich vedecká činnosť 57

DO VAŠEJ POZORNOSTI
Peter Cabadaj / Z knižnej produkcie Slovensko-českého klubu v Prahe 58

logo online katalog snk newlogo eiz grlogo obchodne nedostupne dielalogo osirele dielalogo mdt online grlogo spytajte sa gr

Logo operačný program informatizácia spoločnosti OPISlogo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

logo navstevniklogo Good Idea Slovakialogo Európsky rok kultúrneho dedičstva

Prejsť na menu

Facebook profil SNKsn twittersn youtubesn linkedinsn instgramlogo Podcast SNK

Kalendár podujatí SNK

July 2024
pon uto str štv pia sob ned
1
2
Dátum :  02 07 2024
3
Dátum :  03 07 2024
4
Dátum :  04 07 2024
5
Dátum :  05 07 2024
6
Dátum :  06 07 2024
7
8
9
Dátum :  09 07 2024
10
Dátum :  10 07 2024
11
Dátum :  11 07 2024
12
Dátum :  12 07 2024
13
Dátum :  13 07 2024
14
15
16
Dátum :  16 07 2024
17
Dátum :  17 07 2024
18
Dátum :  18 07 2024
19
Dátum :  19 07 2024
20
Dátum :  20 07 2024
21
22
23
Dátum :  23 07 2024
24
Dátum :  24 07 2024
25
Dátum :  25 07 2024
26
Dátum :  26 07 2024
27
Dátum :  27 07 2024
28
29
30
Dátum :  30 07 2024
31
Dátum :  31 07 2024

 

Sídelná budova Slovenskej národnej knižnice je počas všetkých štátnych sviatkov SR zatvorená.

 

Všetky podujatia SNK 

Navštívte nás

Slovenská národná knižnica

Námestie J. C. Hronského 1
036 01 Martin

 

Google mapa

 

Navštívte aj múzeá SNK

 

Digitálne knižnice

  

loga dikda eu   loga dikda snk sk

 

logo Slovakiana 90     europeana 

 Kniznica logo logo library